Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Надрукувати документ
07.06.2011

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.12.2009 N 1541
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 24.12.2010 N 1629)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 95/18833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Фінансова звітність складається у тисячах гривень без десяткових знаків.

У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк.

4. Терміни, наведені у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

баланс - звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал;

валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

витрати - зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником);

власний капітал - частина в активах суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань;

грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в органах Державного казначейства України, у банках та депозити до запитання;

доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника);

еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

економічна група - група суб'єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб'єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб'єктів державного сектору;

закордонний суб'єкт державного сектору - контрольований суб'єкт державного сектору або відділення суб'єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб'єкта державного сектору;

звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді;

звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору;

звичайна діяльність - будь-яка діяльність суб'єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження;

зобов'язання - заборгованість суб'єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності;

контролюючий суб'єкт державного сектору - головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, державні цільові фонди, Державне казначейство України;

контрольований суб'єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Державного казначейства України;

користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб'єктів державного сектору для прийняття рішень;

курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектору для складання та подання фінансової звітності;

операційна діяльність - основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;

принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

профіцит/дефіцит у результаті звичайної діяльності - різниця, яка залишається після вирахування витрат, що виникають від звичайної діяльності, з доходів, отриманих у результаті звичайної діяльності;

розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом);

суб'єкти державного сектору - суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство та державні цільові фонди;

суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та керівництвом суб'єктів державного сектору;

фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов'язань;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного сектору за звітний період.

5. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору та бюджету.

6. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається законодавством.

7. Фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;

результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;

дотримання фінансової дисципліни суб'єктом державного сектору;

цільового використання бюджетних коштів;

оцінки якості управління;

оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання;

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємств;

рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей.

8. У фінансових звітах надається інформація про:

а) активи;

б) зобов'язання;

в) власний капітал;

г) дохід;

ґ) витрати;

д) грошові потоки суб'єкта державного сектору та бюджету.

9. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

II. Облікова політика

1. Облікова політика визначається на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Облікова політика суб'єкта державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які має застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку.

Суб'єкт державного сектору має послідовно застосовувати облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Якщо національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі передбачено застосування декількох методів оцінки, то суб'єкт державного сектору повинен обрати та послідовно застосовувати один з них.

III. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності

1. Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

автономності суб'єкта державного сектору, за яким кожний суб'єкт державного сектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб'єкта державного сектору, який його утворив;

безперервності діяльності, який передбачає оцінку активів і зобов'язань суб'єкта державного сектору виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, який передбачає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, за яким пріоритетною є оцінка активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів суб'єкта державного сектору;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

2. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідливою і однозначно тлумачитися її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

3. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти суб'єкта державного сектору за різні періоди;

фінансові звіти різних суб'єктів державного сектору.

5. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

6. У фінансовій звітності слід розкривати порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всієї цифрової інформації (якщо це Національне положення (стандарт) не вимагає або не дозволяє іншого), за винятком фінансової звітності за звітний період, до якого це Національне положення (стандарт) застосовується вперше.

7. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс суб'єкта державного сектору складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного суб'єкта державного сектору може бути меншим, але не більшим за 12 місяців (бюджетного року). Звітним періодом суб'єкта державного сектору, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

IV. Склад та елементи фінансової звітності

1. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та приміток до звітів.

2. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

3. При ліквідації суб'єкт державного сектору складає фінансовий звіт в обсязі річної фінансової звітності.

V. Баланс

1. Баланс (за формою N 1-дс згідно з додатком 1 до цього Національного положення (стандарту)) як звіт про фінансовий стан відображає активи, зобов'язання і власний капітал суб'єкта державного сектору та/або бюджету на початок року та на кінець звітного періоду на підставі звірених даних бухгалтерського обліку.

Звітні дані статей балансу на початок звітного періоду повинні бути тотожними даним відповідних статей балансу на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням на початок звітного періоду даних реорганізації (у разі коли реорганізація відбулася станом на початок року).

2. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань, власного капіталу та фінансового результату.

4. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигід та потенціалу корисності, пов'язаних з його використанням.

5. Витрати на придбання та створення активу, які відповідно до пункту 4 цього розділу не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

6. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або потенціалу корисності у майбутньому внаслідок його погашення.

7. Власний капітал та фінансовий результат відображаються в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які приводять до їх зміни.

8. Оцінка та розкриття статей балансу здійснюються згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до фінансової звітності здійснюються згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

VI. Звіт про фінансові результати

1. У звіті про фінансові результати (за формою N 2-дс згідно з додатком 2 до цього Національного положення (стандарту)) відображаються операції зі збільшення або зменшення доходів та/або витрат суб'єкта державного сектору та бюджету (у тому числі частка інвестора в результатах діяльності об'єкта інвестування) за звітний період.

2. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I. Фінансовий результат діяльності розпорядників бюджетних коштів та апаратів державних цільових фондів;

II. Фінансовий результат виконання бюджету;

III. За функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету.

3. Дохід відображається у звіті про фінансові результати у разі надходження активу або погашення зобов'язання, які приводять до збільшення власного капіталу, та за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

4. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати у разі вибуття активу або збільшення зобов'язання, що приводить до зменшення власного капіталу.

5. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

6. Витрати відображаються у звіті про фінансові результати, у разі якщо економічні вигоди або потенціал корисності не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами.

7. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Розкриття статей звіту про фінансові результати здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

9. Додаткові статті слід подавати в звіті про фінансовий стан, коли цього вимагає будь-яке національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі.

10. Окремо у звіті про фінансовий результат розкривається інформація про надзвичайні доходи і надзвичайні витрати.

VII. Звіт про рух грошових коштів

1. Звіт про рух грошових коштів (за формою N 3-дс згідно з додатком 3 до цього Національного положення (стандарту)) відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

2. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

3. Суми надходжень та витрат, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, наводяться розгорнуто.

4. Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів.

5. Розкриття статей звіту про рух грошових коштів здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

VIII. Звіт про власний капітал

1. Звіт про власний капітал (за формою N 4-дс згідно з додатком 4 до цього Національного положення (стандарту)) розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.

2. У звіті про власний капітал наводиться інформація про суми власного капіталу відповідно на початок і кінець звітного періоду, а також наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення залишку власного капіталу на початок року в результаті зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі і сумі власного капіталу, пов'язані з наданням або вилученням активів за рішенням власника.

4. У звіті про власний капітал окремо наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

5. У звіті про власний капітал відображається профіцит/дефіцит, що склався у звітному періоді в результаті діяльності суб'єкта державного сектору.

6. Розкриття статей звіту про власний капітал здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

IX. Розкриття інформації у фінансовій звітності

1. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити:

інформацію про суб'єкт державного сектору;

дату звітності та звітний період;

дані про валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

інформацію про:

облікову політику суб'єкта державного сектору та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Інформація про суб'єкта державного сектору, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

найменування, організаційно-правову форму та місцезнаходження суб'єкта державного сектору;

короткий опис основної діяльності суб'єкта державного сектору;

код відомчої класифікації бюджету, назву органу управління, у віданні якого перебуває суб'єкт державного сектору;

середню кількість працівників суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

дату затвердження звітності та назву суб'єкта державного сектору, що її затвердив.

3. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Національним положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

4. У фінансовій звітності повинні бути вказані валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то суб'єкт державного сектору повинен розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

5. Суб'єкт державного сектору розкриває обрану облікову політику шляхом опису:

5.1. Принципів оцінки статей звітності.

5.2. Методів обліку окремих активів і зобов'язань.

6. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансовій звітності або у примітках до неї.

7. У примітках до фінансової звітності розкривається:

7.1. Інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовій звітності, але є обов'язковою згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

7.2. Інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

 

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

О. О. Канцуров 

 

 

 

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОДИ 

  

  

01 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________ 

за ЄДРПОУ

Територія 

___________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
___________________________ 

 
за КОПФГ 

Орган державного управління 

___________________________

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

___________________________

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

  

Контрольна
сума 

 

БАЛАНС

на ____________ 20__ року

Форма N 1-дс 

 

АКТИВ

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Основні засоби
      залишкова вартість 

 
010 

  

  

      знос 

011 

  

  

      первісна вартість 

012 

  

  

Нематеріальні активи
      залишкова вартість 

 
020 

  

  

      амортизація 

021 

  

  

      первісна вартість 

022 

  

  

Незавершене будівництво 

030 

  

  

Запаси 

040 

  

  

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

050 

  

  

Готова продукція 

060 

  

  

Інвестиції в нефінансові активи 

070 

  

  

Інші нефінансові активи 

080 

  

  

  

090 

  

  

Усього за розділом I 

100 

  

  

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Дебіторська заборгованість за:
      розрахунками з бюджетом 

 
110 

  

  

      розрахунками за товари, роботи, послуги 

120 

  

  

      наданими кредитами 

130 

  

  

      виданими авансами 

140 

  

  

      внутрішніми розрахунками 

150 

  

  

      розрахунками з недостач 

160 

  

  

      інша 

170 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:
      касі 

 
 
180 

  

  

      казначействі 

190 

  

  

      установах банків 

200 

  

  

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
      єдиному казначейському рахунку 

 
210 

  

  

      рахунках в установах банків 

220 

  

  

Фінансові інвестиції 

230 

  

  

Інші фінансові активи 

240 

  

  

Усього за розділом II 

250 

  

  

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 

260 

  

  

БАЛАНС 

270 

  

  

 

ПАСИВ 

Код
рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Внесений капітал 

280 

  

  

Фонд дооцінки 

290 

  

  

Фінансовий результат звітного періоду 

300 

  

  

Фінансовий результат минулих звітних періодів 

310 

  

  

Резерви 

320 

  

  

  

330 

  

  

  

340 

  

  

Усього за розділом I 

350 

  

  

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Довгострокові зобов'язання за:
      цінними паперами 

 
360 

  

  

      кредитами 

370 

  

  

      депозитами 

380 

  

  

      інші 

390 

  

  

Поточні зобов'язання за:
      платежами до бюджету 

400 

  

  

      розрахунками за товари, роботи, послуги 

410 

  

  

      кредитами 

420 

  

  

      одержаними авансами 

430 

  

  

      розрахунками з оплати праці 

440 

  

  

      внутрішніми розрахунками 

450 

  

  

      розрахунками з недостач 

460 

  

  

      інші 

470 

  

  

  

480 

  

  

Усього за розділом II 

490 

  

  

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

500 

  

  

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 

510 

  

  

БАЛАНС 

520 

  

  

 

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

  

 

 

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

  

КОДИ 

  

  

01 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________ 

за ЄДРПОУ

Територія 

___________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
___________________________ 

 
за КОПФГ 

Орган державного управління 

___________________________

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

___________________________

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

  

Контрольна
сума 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

Форма N 2-дс 

 

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА АПАРАТІВ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За попередній період 

1 

2 

3 

4 

ДОХОДИ 

  

  

  

Бюджетні асигнування 

010 

  

  

Доходи від надання послуг 

020 

  

  

Трансферти 

030 

  

  

Інші операційні доходи 

040 

  

  

Фінансові доходи 

050 

  

  

Інші доходи 

060 

  

  

Надзвичайні доходи 

070 

  

  

  

080 

  

  

  

090 

  

  

Всього доходів 

100 

  

  

ВИТРАТИ 

  

  

  

Витрати на оплату праці 

110 

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

120 

  

  

Оплата товарів 

130 

  

  

Трансферти та субсидії 

140 

  

  

Амортизація 

150 

  

  

Інші операційні витрати 

160 

  

  

Фінансові витрати 

170 

  

  

Інші витрати 

180 

  

  

Надзвичайні витрати 

190 

  

  

  

200 

  

  

  

210 

  

  

Всього витрат 

220 

  

  

Профіцит/дефіцит за звітний період 

230 

  

  

 

II. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За попередній період 

1 

2 

3 

4 

ДОХОДИ 

  

  

  

Доходи від надання послуг 

240 

  

  

Доходи від продажу 

250 

  

  

Податкові надходження 

260 

  

  

Неподаткові надходження 

270 

  

  

Трансферти 

280 

  

  

Надходження до державних цільових фондів 

290 

  

  

Зобов'язання, що не підлягають погашенню 

300 

  

  

Інші операційні доходи 

310 

  

  

Доходи від відсотків, роялті, дивідендів, інші фінансові доходи 

320 

  

  

Інші доходи 

330 

  

  

Надзвичайні доходи 

340 

  

  

  

350 

  

  

  

360 

  

  

Всього доходів 

370 

  

  

ВИТРАТИ 

  

  

  

Витрати на оплату праці 

380 

  

  

Відрахування на соціальні заходи 

390 

  

  

Оплата товарів 

400 

  

  

Трансферти та субсидії 

410 

  

  

Амортизація 

420 

  

  

Інші операційні витрати 

430 

  

  

Фінансові витрати 

440 

  

  

Інші витрати 

450 

  

  

Надзвичайні витрати 

460 

  

  

  

470 

  

  

  

480 

  

  

Всього витрат 

490 

  

  

Профіцит/дефіцит за звітний період 

500 

  

  

 

III. ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника 

Код
рядка 

За звітний
період 

За
попередній
період 

Загальнодержавні функції 

500 

  

  

Оборона 

510 

  

  

Громадський порядок, безпека та судова влада 

520 

  

  

Економічна діяльність 

530 

  

  

Охорона навколишнього природного середовища 

540 

  

  

Житлово-комунальне господарство 

550 

  

  

Охорона здоров'я 

560 

  

  

Духовний та фізичний розвиток 

570 

  

  

Освіта 

580 

  

  

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

590 

  

  

  

600 

  

  

  

610 

  

  

 

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

  

 

 

 

 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

  

КОДИ 

  

  

01 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________ 

за ЄДРПОУ

Територія 

___________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
___________________________ 

 
за КОПФГ 

Орган державного управління 

___________________________

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

___________________________

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

  

Контрольна
сума 

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

Форма N 3-дс 

 

Стаття 

Код
рядка 

За звітний період 

За попередній період 

1 

2 

3 

4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від операційної діяльності, всього 

010 

  

  

у тому числі:
бюджетні асигнування 

 
011 

  

  

доходи від надання послуг 

012 

  

  

податкові надходження 

013 

  

  

неподаткові надходження 

014 

  

  

трансферти 

015 

  

  

надходження до державних цільових фондів 

016 

  

  

інші доходи 

017 

  

  

  

018 

  

  

  

019 

  

  

Витрати на операційну діяльність, всього 

020 

  

  

     у тому числі: 

  

  

  

          витрати на оплату праці 

021 

  

  

          відрахування на соціальні заходи 

022 

  

  

          оплата товарів 

023 

  

  

          трансферти та субсидії 

024 

  

  

          інші витрати 

025 

  

  

  

026 

  

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

030 

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

040 

  

  

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

050 

  

  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від інвестиційної діяльності, всього 

060 

  

  

     у тому числі від продажу:
          основних засобів 

 
061 

  

  

          нематеріальних активів 

062 

  

  

          інше 

063 

  

  

Витрати на інвестиційну діяльність, всього 

070 

  

  

     у тому числі на придбання:
          основних засобів 

 
071 

  

  

          нематеріальних активів 

072 

  

  

          інше 

073 

  

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

080 

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

090 

  

  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

100 

  

  

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від фінансової діяльності, всього 

110 

  

  

     у тому числі від:
          реалізації цінних паперів 

 
111 

  

  

          повернення кредитів 

112 

  

  

          отримання позик 

113 

  

  

          отримання відсотків (роялті, дивідендів) 

114 

  

  

          інше 

115 

  

  

Витрати на фінансову діяльність, всього 

120 

  

  

     у тому числі на:
         придбання цінних паперів 

 
121 

  

  

         надання кредитів 

122 

  

  

         погашення позик 

123 

  

  

         плату відсотків за зобов'язаннями з фінансової діяльності 

124 

  

  

          інше 

125 

  

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

130 

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

140 

  

  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

150 

  

  

Чистий рух коштів за звітний період 

160 

  

  

Залишок коштів на початок року 

170 

  

  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

180 

  

  

Залишок коштів на кінець року 

190 

  

  

 

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

  

 

 

 

Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

  

КОДИ 

  

  

01 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________ 

за ЄДРПОУ

Територія 

___________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
___________________________ 

 
за КОПФГ 

Орган державного управління 

___________________________

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

___________________________

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

  

Контрольна
сума 

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-дс 

 

Стаття 

Код 

Внесений капітал 

Фінансовий результат 

Резерви 

Фонд дооцінки 

Разом 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Залишок
на початок року 

010 

  

  

  

  

  

Коригування:
   Зміна облікової політики 

020 

  

  

  

  

  

   Виправлення помилок 

030 

  

  

  

  

  

   Інші зміни 

040 

  

  

  

  

  

Скоригований залишок на початок року 

050 

  

  

  

  

  

Переоцінка активів:
   Дооцінка основних засобів 

060 

  

  

  

  

  

   Уцінка основних засобів 

070 

  

  

  

  

  

   Дооцінка незавершеного
   будівництва 

080 

  

  

  

  

  

   Уцінка незавершеного
   будівництва 

090 

  

  

  

  

  

   Дооцінка нематеріальних
   активів 

100 

  

  

  

  

  

   Уцінка нематеріальних активів 

110 

  

  

  

  

  

Профіцит /дефіцит за звітний період 

120 

  

  

  

  

  

Інші зміни в капіталі 

130 

  

  

  

  

  

  

140 

  

  

  

  

  

  

150 

  

  

  

  

  

Разом змін в капіталі 

160 

  

  

  

  

  

Залишок на кінець звітного періоду 

170 

  

  

  

  

  

 

Керівник 

  

Головний бухгалтер 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.