Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Надрукувати документ
04.03.2010

 

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Наказ Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2009 року N 1541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 103/17398

 

(Це Положення викладено в новій редакції згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629)

 

На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене цим наказом, набирає чинності з 01.01.2013.

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю. М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полудьонного М. М.

 

Перший заступник Міністра  

І. Уманський 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2009 р. N 1541

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 103/17398 

  

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст та форми фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються бюджетними установами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - установи).

3. Терміни, що наведені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в казначействі, у банках та депозити до запитання;

еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

економічна група - головний розпорядник бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

операційна діяльність - основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу.

4. Фінансова звітність в державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;

рівня фінансового забезпечення діяльності установи;

стану виконання усіх зобов'язань установи та здатності установи виконувати їх у майбутньому;

фінансового стану установи та змін у ньому;

результатів діяльності установи з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;

дотримання фінансової дисципліни установою;

цільового використання бюджетних коштів;

ступеня отримання та використання ресурсів відповідно до затвердженого кошторису.

5. Фінансова звітність в державному секторі надає інформацію, корисну для прогнозування рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей.

6. Фінансова звітність складається у тисячах гривень без десяткових знаків.

7. При ліквідації установа складає фінансовий звіт в обсязі річної фінансової звітності.

Баланс

8. Баланс (за формою N 1-дс згідно з додатком 1 до цього Положення (стандарту)) як звіт про фінансовий стан відображає активи, зобов'язання і власний капітал установи на початок року та на кінець звітного періоду на підставі звірених даних бухгалтерського обліку.

Звітні дані статей балансу на початок звітного періоду повинні бути тотожними даним відповідних статей балансу на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням на початок звітного періоду даних реорганізації (у разі, коли реорганізація відбулася станом на початок року).

9. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

10. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань, власного капіталу та фінансового результату.

11. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

12. Витрати на придбання та створення активу, які відповідно до пункту 11 цього Положення (стандарту) не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

13. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

14. Власний капітал та фінансовий результат відображаються в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до їх зміни.

15. Оцінка та розкриття статей балансу здійснюються згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до чинного законодавства.

Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до фінансової звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Звіт про фінансові результати

16. У звіті про фінансові результати (за формою N 2-дс згідно з додатком 2 до цього Положення (стандарту)) відображаються операції із збільшення або зменшення доходів та/або витрат установи та державного/місцевих бюджетів за звітний період.

17. Звіт про фінансові результати складається з двох розділів:

I. Фінансовий результат виконання бюджетів - для бюджетів;

II. Фінансовий результат виконання кошторисів - для установ.

18. Дохід включається до звіту про фінансові результати під час надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу та за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

19. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, що призводить до зменшення власного капіталу.

20. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

21. Витрати відображаються у звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами.

22. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

23. Розкриття статей звіту про фінансові результати здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до чинного законодавства.

Звіт про рух грошових коштів

24. Звіт про рух грошових коштів (за формою N 3-дс згідно з додатком 3 до цього Положення (стандарту)) відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

25. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

26. Суми надходжень та витрат, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, наводяться розгорнуто.

27. Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів.

28. Розкриття статей звіту про рух грошових коштів здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до чинного законодавства.

Звіт про власний капітал

29. Звіт про власний капітал (за формою N 4-дс згідно з додатком 4 до цього Положення (стандарту)) розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.

30. Розкриття статей звіту про власний капітал здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до чинного законодавства.

Примітки до фінансової звітності

31. Примітки до фінансової звітності (за формою N 5-дс згідно з додатком 5 до цього Положення (стандарту)) розкривають інформацію, яку вимагають відповідні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, яка не подана безпосередньо у фінансових звітах, але є необхідною.

32. Розкриття статей приміток здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до чинного законодавства.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку  

 
В. М. Пархоменко 

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.