Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Постанови КМУ »

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

Надрукувати документ
10.06.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 506

Київ

Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що додається;

перелік суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій, згідно з додатком.

2. Установити, що дія пунктів 1 і 2 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2816), і підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 92, ст. 3053) не поширюється на органи державної контрольно-ревізійної служби.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 506 

 


ПОРЯДОК
проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи служби) державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання (далі - операційний аудит).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

ризикові операції - будь-які дії (події) зовнішнього і внутрішнього характеру, які негативно вплинули або можуть вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, досягнення ним поставлених цілей і виконання завдань, ефективність використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності, а також на можливі резерви підвищення ефективності та поліпшення фінансових і виробничих результатів діяльності об'єкта операційного аудиту;

орган управління - суб'єкт управління об'єктами державної власності;

державний аудитор - посадова особа органу служби, яка наділена повноваженнями проведення операційного аудиту.

3. Основним завданням операційного аудиту є сприяння забезпеченню суб'єктами господарювання законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення достовірної фінансової звітності.

У суб'єктів господарювання, де проводиться операційний аудит, інші планові контрольні заходи за ініціативою органів служби не здійснюються.

4. Методика проведення операційного аудиту, порядок та зразки документів щодо інформування керівника суб'єкта господарювання про виявлені порушення, ризикові операції та платіжні доручення за розрахунками з ризикових операцій затверджуються ГоловКРУ.

5. Операційний аудит включає:

1) проведення моніторингу окремих господарських операцій, які здійснені суб'єктами господарювання та/або заплановані до здійснення.

Моніторингу також підлягають платіжні доручення на проведення банківських розрахунків до їх підписання керівником суб'єкта господарювання за зобов'язаннями поточного та попередніх періодів.

Строки подання платіжних доручень для проведення моніторингу та узгодження їх державним аудитором погоджуються керівниками ГоловКРУ та суб'єкта господарювання.

Перелік господарських операцій, що складається для кожного суб'єкта господарювання, їх суми, критерії відбору платіжних доручень, що підлягають моніторингу, погоджуються керівниками ГоловКРУ та органу управління.

Платіжні доручення за визначеним переліком та відповідними критеріями, погодженими керівниками ГоловКРУ та органу управління, погоджуються державним аудитором.

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про відхилення від установленого законодавством порядку використання державних чи комунальних коштів та/або майна, державний аудитор відмовляється від погодження платіжного доручення, про що письмово повідомляє керівників органу служби, органу управління та суб'єкта господарювання;

2) розроблення програми, яка затверджується керівником органу служби та подається для ознайомлення керівникові суб'єкта господарювання;

3) перевірку здійснення ризикових операцій щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

4) підготовку для подання керівникові суб'єкта господарювання, органу управління та у разі потреби Фонду державного майна пропозицій щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

5) оцінку стану усунення керівником суб'єкта господарювання недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

6) аналіз річної фінансової звітності суб'єкта господарювання; оцінку врахування пропозицій, внесених керівникові суб'єкта господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки; розроблення проекту аудиторського звіту із зазначенням висновків і пропозицій; обговорення проекту аудиторського звіту з керівником суб'єкта господарювання; підписання аудиторського звіту; подання аудиторського звіту керівникові суб'єкта господарювання.

6. Державному аудитору видається за встановленим ГоловКРУ зразком направлення для проведення операційного аудиту, в якому зазначаються період та строки проведення операційного аудиту. Направлення підписується керівником відповідного органу служби і скріплюється печаткою такого органу.

7. Державний аудитор зобов'язаний пред'явити керівникові суб'єкта господарювання направлення для проведення операційного аудиту та розписатися в журналі реєстрації перевірок (у разі його наявності).

Керівник суб'єкта господарювання забезпечує створення належних умов для проведення державним аудитором операційного аудиту та несе персональну відповідальність за достовірність, своєчасність і повноту подання необхідної інформації.

8. У разі коли в ході операційного аудиту встановлено, що прийняття управлінських рішень, здійснення господарських операцій може призвести до неефективного чи незаконного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, фінансових порушень або порушення законодавства, державний аудитор письмово інформує про це керівника суб'єкта господарювання, керівника відповідного органу служби та орган управління з поданням відповідних пропозицій.

Результати перевірки ризикових операцій оформляються у формі довідки у двох примірниках, один з яких передається керівникові суб'єкта господарювання.

Рішення щодо запобігання настанню або мінімізації негативних наслідків, що можуть бути спричинені ризиковими операціями, зокрема за результатами моніторингу платіжних доручень, приймає керівник суб'єкта господарювання.

9. Результати операційного аудиту відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт розглядається за участю керівника та уповноважених представників суб'єкта господарювання. Їх зауваження і пропозиції враховуються або відображаються у протоколі розбіжностей, який додається до звіту.

10. Аудиторський звіт складається у трьох примірниках. Перший примірник аудиторського звіту залишається в органі служби, другий подається керівникові суб'єкта господарювання, третій - органові управління.

11. Державний аудитор несе відповідальність згідно із статтею 12 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 506 

 


ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій

Найменування суб'єкта господарювання 

Кабінет Міністрів України 

1. Державне підприємство "Енергоринок" 

Мінпаливенерго 

2. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 

3. Дочірня компанія "Укргазвидобування" 

4. Дочірня компанія "Укртрансгаз" 

5. Дочірня компанія "Газ України" 

6. Державна акціонерна компанія "Чорноморнафтогаз" 

7. ЗАТ "Укртатнафта" 

8. ВАТ "Укртранснафта" 

9. ВАТ "Укрнафта" 

10. Державне підприємство "Національна енергогенеруюча компанія "Укренерго" 

11. Державне підприємство "Національна акціонерна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

12. НАК "Енергетична компанія України" 

13. ВАТ "Укргідроенерго" 

14. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" 

15. ВАТ "Укренерговугілля" 

Мінтрансзв'язку 

16. Державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух" 

17. Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" 

18. Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт" 

19. Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" 

20. Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт" 

21. Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт" 

22. Державне підприємство "Дельта-Лоцман" 

23. Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" 

24. Державне підприємство "Донецька залізниця" 

25. Державне підприємство "Придніпровська залізниця" 

26. Державне підприємство "Одеська залізниця" 

27. Державне територіальне галузеве об'єднання "Львівська залізниця" 

28. Статутне територіальне галузеве об'єднання "Південна залізниця" 

29. Державне територіальне галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця" 

30. Державне підприємство "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски" 

31. Державне підприємство з матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України "Укрзалізничпостач" 

32. Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 

Мінвуглепром 

33. Державне підприємство "Вугілля України" 

Мінпромполітики 

34. Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак" 

35. Державне підприємство "Авіаційний науково-технічний комплекс (АНТК) імені О. К. Антонова" 

36. Державне підприємство "Київський державний авіаційний завод "АВІАНТ" 

37. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 

Фонд державного майна 

38. ВАТ "Одеський припортовий завод" 

39. ВАТ "Укртелеком" 

Держкомтелерадіо 

40. Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 

НКРЗ 

41. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" 

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.