Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » Податок на прибуток »

Оглядовий лист з податку на прибуток підприємств

Надрукувати документ
15.07.2009

5. Деякі особливості нарахування амортизації в податковому обліку

5.1. Щодо нарахування податкової амортизації на об'єкти основних фондів, внесених до складу статутного фонду.

Підпунктом 8.4.11 п. 8.4 ст. 8 Закону встановлено, що до придбання основних фондів та нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів та нематеріальних активів до статутного фонду, із подальшим включенням основних фондів до відповідних груп.

Згідно із підпунктом 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 Закону балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де:

Б(а) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Отже, податкова амортизація балансової вартості основних фондів, внесених до статутного фонду суб'єкта господарювання, починається з розрахункового кварталу, наступного за кварталом оприбуткування основних фондів груп 2 - 4 або кварталом, в якому було введено в експлуатацію об'єкт основних фондів групи 1 таким платником податку.12

____________
12 Лист ДПА України від 09.10.2008 N 20630/7/15-0217. 

5.2. Порядок нарахування амортизаційних відрахувань новоствореними підприємствами.

Відповідно до пункту 11.1 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) для цілей цього Закону використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. У разі, якщо особа береться на облік податковим органом як платник цього податку всередині податкового періоду, то перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

При цьому підпунктом 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" встановлено, що якщо податкова декларація згідно з відповідним законом розраховується наростаючим підсумком за квартал, півріччя, три квартали або рік на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік, то така декларація подається у строки, визначені для такого базового податкового періоду, зокрема, для цілей оподаткування прибутку підприємств базовим податковим періодом є календарний квартал.

Тобто для новоствореного платника податків, який став на облік всередині податкового періоду протягом певного календарного кварталу, перший звітний податковий період складається з частини поточного календарного кварталу взяття його на облік (яка починається з дати його постановки на податковий облік та закінчується останнім календарним днем цього поточного календарного кварталу) та з повного календарного кварталу, наступного за поточним.

Відповідно до підпункту 8.3.1 п. 8.3 ст. 8 Закону сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного із календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду (далі - розрахункові квартали). При цьому сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначається шляхом застосування норм амортизації, визначених пунктом 8.6 цієї статті, до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

Новостворений платник податку, який став на облік всередині податкового періоду, може придбати основні фонди (зокрема, як внесок до статутного фонду) або в частині календарного кварталу, в якому його було взято на облік, або в повному календарному кварталі (розрахунковому кварталі), що увійшов до складу першого звітного податкового періоду цього платника.

Враховуючи викладене, якщо станом на початок повного розрахункового кварталу, що увійшов до складу першого звітного податкового періоду новоствореного платника, в податковому обліку цього платника обліковуються основні фонди, придбані ним до початку цього кварталу (введені в експлуатацію об'єкти 1-ї групи або оприбутковані об'єкти 2 - 4 груп), то такий платник має право відобразити амортизаційні відрахування відповідного розрахункового кварталу, починаючи з декларації за перший звітний податковий період.

Якщо ж станом на початок цього повного розрахункового кварталу основні фонди у платника не обліковувались, а були придбані ним (введені в експлуатацію або оприбутковані) протягом такого розрахункового кварталу, то новостворений платник має право відобразити амортизаційні відрахування щодо таких фондів в податковому періоді, наступному за першим звітним податковим періодом.

Наприклад, платник податку став на облік 11.02.2008. Відповідно, першим звітним податковим періодом для такого платника буде період з 11.02.2008 по 30.06.2008. Не маючи внесків до статутного фонду у вигляді основних фондів, в процесі діяльності новостворений платник податку придбає та оприбутковує основні фонди 2 групи.

1 варіант. Платник оприбутковує придбані основні фонди 20.02.2008 - в даному випадку він має право відобразити амортизаційні відрахування щодо таких фондів, нараховані за II календарний квартал 2008 року, в декларації за перший звітний податковий період (з 11.02.2008 по 31.06.2008).

2 варіант. Платник оприбутковує придбані основні фонди 21.04.2008 - в цьому випадку амортизаційні відрахування щодо таких фондів, нараховані за III календарний квартал 2008 року, відображаються в декларації за звітний період (з 11.02.2008 по 30.09.2008), наступний за першим звітним податковим періодом - а саме у податковій декларації за 9 місяців 2008 року.

Також необхідно зазначити про податковий облік витрат новоствореного платника податку на проведення поточного, капітального ремонту, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів поліпшення основних фондів.

Відповідно до підпункту 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.

Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.

Враховуючи, що на початок будь-якого із звітних періодів 2008 року (тобто станом на 11.02.2008) сукупна балансова вартість всіх груп основних фондів дорівнює нулю, то новостворений платник податку протягом 2008 року не має права на застосування абзацу першого пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону. Таке право виникає у нього лише у 2009 році за умови, якщо сукупна балансова вартість основних фондів цього платника станом на початок звітного періоду (01.01.2009) не дорівнює нулю.

5.3. Порядок використання прискореної амортизації основних фондів.

Підпунктом 8.6.5 п. 8.6 ст. 8 Закону надано право промисловим підприємствам застосовувати щорічну 25-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.

При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

Оскільки у Законі відсутня норма, яка б встановлювала розмір прискореної амортизації для промислових підприємств в розрахунку на податковий квартал, та не передбачено інших особливостей її нарахування, то промислові підприємства, які використовують вказаний підпункт, повинні застосовувати зазначену норму прискореної амортизації до сукупної балансової вартості основних фондів групи 3 за підсумками року у розмірі 25 відсотків до балансової вартості основних фондів групи 3 на початок такого року та відображати амортизаційні відрахування з використанням такої норми лише у декларації з податку на прибуток підприємства за звітний рік.

При цьому, за результатами звітних періодів: квартал, півріччя та три квартали амортизаційні відрахування на будь-які основні фонди групи 3 не нараховуються та відповідно не відображаються у складі рядка 07 декларації з податку на прибуток підприємства.

Зазначена прискорена амортизація може застосовуватись платниками податку починаючи з 2009 року. При цьому, вибір порядку нарахування амортизації може бути прийнято платником податку протягом звітного року лише один раз.13

____________
13 Лист ДПА України від 17.04.2009 N 8167/7/15-0217 "Про надання роз'яснення". 

5.4. Право інтелектуальної власності.

Пунктом 1.2 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) визначено, що нематеріальний актив - це об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку (п. 1.2 ст. 1 Закону).

Зважаючи на те, що поняття "промислова власність" чинним законодавством не визначено, Закон під нематеріальним активом визнає права, які мають бути аналогічними правам інтелектуальної власності. В свою чергу, право інтелектуальної власності складає окрему групу відносин, урегульовану цивільним правом.

Так, відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Тобто, об'єктом інтелектуальної власності є нематеріальний об'єкт (результати інтелектуальної і творчої діяльності).

Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Враховуючи вищевикладене, зазначені у запиті права користування майном не є правами інтелектуальної власності або іншими аналогічними правами і тому не можуть бути визнані нематеріальними активами для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств.

Таким чином, внесені до статутного фонду підприємства права користування майном не підлягатимуть амортизації відповідно до ст. 8 Закону.14

____________
14 Лист ДПА України від 17.04.2009 N 8177/7/15-0517 "Про порядок податкового обліку окремих операцій". 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.