Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » ПДВ »

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Надрукувати документ
19.05.2009

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 28 квітня 2009 року N 221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2009 р. за N 417/16433

Керуючись пунктом 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та статтею 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 N 159), зі змінами, а саме:

1.1. У розділі II "Податковий кредит" у рядку 16.3 після слова "сільськогосподарського" доповнити словами "або переробного".

1.2. У розділі III "Розрахунки з бюджетом за звітний період":

1.2.1. У рядку "Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування:" спеціальне поле для відміток виключити;

1.2.2. Після рядка "Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування:" доповнити рядками "діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (стаття 81 Закону)", "переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)" зі спеціальними полями для відміток.

1.3. У вступній частині та обов'язкових додатках слово "назва" замінити словом "найменування".

2. Унести зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 N 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 N 159), зі змінами, а саме:

у вступній частині та обов'язкових додатках слово "назва" замінити словом "найменування".

3. Затвердити для платників податку - переробних підприємств, які згідно із пунктом 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" суми податку на додану вартість, що повинні сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, форму податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), що додається.

4. Унести до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 15.06.2005 N 213), зі змінами, такі зміни:

4.1. Пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку - переробні підприємства, які згідно із пунктом 11.21 статті 11 Закону суми податку на додану вартість, що повинні сплачуватися до бюджету за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовують виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого цим пунктом статті 11 Закону режиму з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України".

4.2. У пункті 3.2 після слів "розділи податкової декларації з податку на додану вартість" доповнити словами "податкової декларації з податку на додану вартість (переробних підприємств)", а слово "/скороченої/" замінити словами "(скороченої)/(переробного підприємства)".

4.3. У пункті 4.2 слово "/скороченої/" замінити словами "(скороченої)/(переробного підприємства)".

4.4. У підпункті 4.4.3 пункту 4.4:

в абзаці першому після слова "додатках" доповнити цифрою "3";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (переробного підприємства), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.04.2009 N 221, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 3".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

4.5. У пункті 5.1:

в абзаці другому після цифр та слів "011 - 012 податкової декларації" доповнити словами "податкової декларації (переробного підприємства)";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) відображаються лише операції, пов'язані з поставкою ними молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати абзацами четвертим - десятим. 

4.6. Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються лише ті операції переробних підприємств, які стосуються режиму оподаткування, установленого пунктом 11.21 статті 11 Закону".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

4.7. Абзац третій пункту 5.5 викласти в такій редакції:

"У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) та податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) рядки 6, 7 не заповнюються, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при імпорті товарів та послуг, які отримані від нерезидента на митній території України, не відносяться до зобов'язань, пов'язаних з поставкою переробними підприємствами молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів або поставкою сільськогосподарських товарів (послуг)".

4.8. Абзац шостий пункту 5.6 викласти в такій редакції:

"У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) та податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при імпорті товарів, не відносяться до зобов'язань, пов'язаних з поставкою переробними підприємствами молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів або поставкою сільськогосподарських товарів (послуг)".

4.9. Пункт 5.7 доповнити підпунктом 5.7.2 такого змісту:

"5.7.2. У податковій декларації (переробного підприємства) відображаються суми податкового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та поставкою готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (переробного підприємства)".

4.10. Пункт 5.8 викласти в такій редакції:

"5.8. Коригування податкового кредиту

Коригування податкового кредиту відображається у рядку 16. При заповненні цього рядка (крім рядка 16.5) обов'язковим є подання додатка 1 до податкової декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних.

У рядку 16.1 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового кредиту в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації.

У рядку 16.2 відображається збільшення або зменшення податкового кредиту, що здійснюється відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону.

У рядку 16.3 відображається коригування, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів (послуг), основних фондів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів (послуг) або переробними підприємствами готової продукції, а частково для інших.

Таке коригування проводиться виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві відповідно до частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг), розрахованої відповідно до вимог пункту 81.6 статті 81 Закону):

а) у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства або на діяльність з виготовлення готової продукції переробним підприємством;

б) при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

У рядку 16.3 податкової декларації (скороченої/переробного підприємства) коригування відображається зі знаком "+" (до збільшення). У рядку 16.3 податкової декларації, в якій відображається інша діяльність, - зі знаком "-" (до зменшення).

У рядку 16.4 відображаються інші випадки збільшення (зменшення) податкового кредиту.

У рядку 16.5 податкової декларації з податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) відображається сума сформованого згідно з підпунктом 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону податкового кредиту, розрахована за схемою:

1) сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -)) колонки Б х (значення рядка 2.1 колонки А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А) (за умови, що (значення рядка 2.1 колонки А /сума значень рядків (5 + 8 (+ чи -) + 91) колонки А) £ 1);

2) при від'ємному значенні показника, розрахованого згідно з пунктом 1, такий показник у рядку 16.5 не відображається".

4.11. Доповнити цей Порядок пунктом 5.14 такого змісту:

"5.14. Розділ III "Розрахунки за звітний період" податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства).

Відмінність у заповненні цього розділу в порівнянні з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість рядків 18 - 28 уведено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18).

19. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (рядок 19.1 + рядок 19.2).

20. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (п. 11.21 ст. 11 Закону);

21. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, і не відображається в особовому рахунку платника.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (переробного підприємства) наступного звітного періоду".

4.12. Доповнити цей Порядок додатком 3 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))", що додається.

4.13. У додатках 4 - 6 до цього Порядку слово "назва" замінити словом "найменування".

5. Департаменту податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію у встановленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

7. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) довести цей наказ через засоби масової інформації та веб-сайт Державної податкової адміністрації України до відома платників податку.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Чекашкіна С. В.

 

Голова 

С. В. Буряк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
І. І. Уманський 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. Кужель 

 

 

Нові форми Декларацій можна завантажити звідси

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.