Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування операцій за кредитно-депозитними договорами та договорами, які не передбачають переходу права власності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.04.2011 Як оподатковуються операції з отримання кредиту для здійснення господарської діяльності від фінансової установи – резидента?

25.08.2011

Витрати, пов'язані з виплатою процентів за користування фінансовим кредитом, якщо такі виплати здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податків, відносяться до валових витрат. При отриманні платником податку фінансового кредиту не виникає валового доходу, а при поверненні – валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку управителя відображається операція із залучення майна в оперативне управління?

25.08.2011

До складу валового доходу управителя не включається вартість майна, залученого на підставі договору управління. Оподаткуванню підлягає лише плата (винагорода), встановлена угодою за послуги з управління. Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), отримана в процесі управління таким майном, що спрямовується установнику управління, не включається до складу валових доходів повіреного.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються операції за договором субкомісії у комісіонера?

25.08.2011

Якщо за згодою комітента комісіонер укладає договір субкомісії, то грошові кошти, отримані комісіонером від субкомісіонера на виконання умов договору комісії щодо продажу майна комітента, не включаються до складу валового доходу комісіонера, а також не включаються до складу валових витрат кошти передані субкомісіонеру на виконання умов договору комісії щодо придбання майна для комітента Сума винагороди за виконання свого обов'язку за договором комісії, яку отримує комісіонер від комітента, включається до валового доходу комісіонера.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ комісійна винагорода, що сплачується платником податку за умовами кредитного договору банкам — резидентам та нерезидентам за невикористання кредиту?

25.08.2011

Ні, оскільки така комісійна винагорода має характер штрафної санкції, вона не включається до складу валових витрат платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД ломбарду при отриманні та до складу ВВ при поверненні вартість залученого від заставодавця майна?

25.08.2011

Вартість залученого від заставодавця майна не включається до складу валового доходу ломбарду при отриманні застави та валових витрат при її поверненні відповідно.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ витрати на оплату послуг БТІ (для укладення договору застави), які надаються під час оформлення банківського кредиту?

25.08.2011

Витрати платника податку на оплату послуг БТІ при оформленні банківського кредиту включаються до складу валових витрат за умови доведення того, що банківський кредит отримано на цілі, пов’язані із здійсненням господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 23.07.2010 Як оподатковуються операції з фінансування об’єктів будівництва з використанням фонду фінансування будівництва (ФФБ)? Як оподатковується винагорода управителю за здійснення діяльності з управління фондом фінансування будівництва?

25.08.2011

До валового доходу банку-управителя не включаються кошти, залучені таким платником в довірче управління від установників управління майном ФФБ за договорами управління майном на умовах Правил фонду. Платник податку, який здійснює довірчі операції з коштами або майном довірителя, відносить до складу своїх валових доходів кінцевий фінансовий результат такої довірчої операції, який визначається за наслідками податкового періоду, протягом якого здійснюється повернення довірителю частини доходу, фактично отриманого довіреною особою від операцій з розміщення коштів або майна такого довірителя, та дорівнює винагороді за здійснення таких довірчих операцій, яка утримується на користь довіреної особи за рахунок виплати такого доходу.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до складу ВВ сума повернених коштів, залучених від нерезидента за договором процентної позики?

25.08.2011

З урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про оподаткування прибутку підприємств", не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з поверненням платником податку основної суми кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Який порядок оподаткування підприємств, що надають транспортно-експедиторські послуги резидентам та нерезидентам ?

25.08.2011

У податковому обліку експедитора від операцій з виконання транспортно-експедиторських послуг відображається тільки сума отриманої плати за послуги від його клієнтів (до якої не включаються відшкодування витрат експедитора на оплату послуг інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, та на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при його виконанні), яка включається до валового доходу за зальними правилами, на дату, коли відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або зарахування коштів від покупця (замовника) або фактичне надання платником податку послуг.

Читати далі »

Діє до 24.11.2009 Під час розрахунків між підприємствами простим векселем банк виступив гарантом повноти і своєчасності погашення векселя, за що отримує комісійну винагороду. Чи виникають у банка ВД та ВВ щодо даних операцій?

25.08.2011

До валового доходу гаранта включаються дохід, одержаний від дебітора у вигляді винагороди за видачу гарантій за третю особу. Витрати гаранта – банка, пов’язані з виконанням зобов’язань перед кредитором іншої особи, відшкодовуються ним за рахунок страхового резерву, створеного банком для повного покриття ризиків неповернення основної суми боргу. Операція з повернення дебітором основної суми кредиту гаранту, не збільшує валового доходу такого гаранта, а при наданні гарантом кредиту - не збільшуються його валові витрати.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як оподатковуються операції за договором комісії у комітента?

25.08.2011

Операції з надання товарів у межах договорів комісії, які не передбачають передачу прав власності на такі товари, не вважаються продажем. До валових витрат комітента включатиметься комісійна винагорода, виплачена згідно договору комісіонеру.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як покупець відображає в податковому обліку здійснення розрахунків за операціями в межах договору поруки (стосовно оплати за поставлені товари), що передбачає винагороду?

25.08.2011

Боржник (покупець) на момент оприбуткування товару відображає їх вартість у складі валових витрат. При отриманні повідомлення від поручителя про виконані за нього зобов'язання у боржника виникає заборгованість перед поручителем на суму такого зобов’язання та на суму винагороди поручителю, яка не призводить до коригувань валових витрат або валового доходу. При погашенні боржником своєї заборгованості перед поручителем валові витрати у нього також не відображаються.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як продавець товарів відображає в податковому обліку здійснення розрахунків за покупця поручителем?

25.08.2011

Кредитор (продавець) на момент відвантаження товарів боржнику відображає відповідну суму у складі валового доходу. Надходження оплати за товари від поручителя відповідно до укладеного договору поруки не спричиняє змін у податковому обліку кредитора. У разі отримання від поручителя сум неустойки (штрафу, пені), нарахованої відповідно до договору купівлі-продажу товарів за несвоєчасну оплату, відповідні суми включаються до складу валового доходу на дату їх фактичного одержання.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ поручителя суми, перераховані кредитору за договором поруки?

25.08.2011

У поручителя сума перерахованих кредитору (продавцю) коштів за договором поруки (з урахуванням суми неустойки, нарахованої кредитором за несвоєчасну оплату) не відображається у складі валових витрат. У разі отримання поручителем відшкодування від боржника (покупця) сум сплаченого поручителем зобов’язання (у тому числі і суми неустойки, оплаченої кредитору за несвоєчасний розрахунок) відповідна сума відшкодування не включається до валового доходу поручителя. Сума отриманої поручителем від боржника (покупця) неустойки, нарахованої самим поручителем у разі прострочення відшкодування йому боржником відповідної суми, відображається у складі валового доходу на дату її фактичного одержання.

Читати далі »

Діє до 09.10.2010 Чи включаються до складу ВВ суми комісійних витрат та витрати з розрахунково-касового обслуговування, що сплачені банку за договором факторингу?

25.08.2011

Оскільки комісійні витрати та витрати з розрахунково-касового обслуговування, не відносяться до процентів (визначених п.1.10 ст.1 Закону України про оподаткування прибутку підприємств), то такі суми не включаються до складу валових витрат продавця при проведенні такої уступки (факторингу) згідно зі ст.5 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються кошти, залучені від нерезидента, який не кваліфікований як банківська установа згідно із законодавством країни його перебування, та проценти, нараховані за користування цими коштами?

25.08.2011

Не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв’язку з отриманням фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв’язку з поверненням основної суми кредиту іншим особам-кредиторам. Щодо процентів, нарахованих за користування коштами, то до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 З якого терміну вступають в дію норми пп. 7.9.7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”?

25.08.2011

Підпункт 7.9.7 п.7.9 ст.7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” почав діяти з дати набрання чинності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків", тобто з 05.08.2009 року.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка дата є датою збільшення ВВ комітента при купівлі товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

У комітента валові витрати виникають або у момент передачі йому комісіонером придбаного для нього товару (оприбуткування комітентом товару) або за датою перерахування комісіонером коштів продавцю за умови, що комісіонером надані комітенту підтверджуючі первинні документи, які свідчать про те, що комісіонер придбав товари (роботи, послуги) для комітента.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з надання майна за договором схову (відповідального зберігання)?

25.08.2011

Відповідно до пп.7.9.2 п.7.9 ст.7 Закону № 334 не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку на підставі договорів схову (відповідального зберігання), що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку заставодавця та заставодержателя відображається операція відчуження об’єкта застави (нерухомості) у власність заставодержателя?

25.08.2011

При здійснення операції відчуження об’єкта застави заставодавець відображає валові доходи на суму кредиту та нарахованих на неї процентів, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), а заставодержатель формує валові витрати на суму кредиту та нарахованих на неї процентів, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту). Якщо об’єкт застави підпадає під визначення основного фонду, то операція відчуження заставодавцем та оприбуткування заставодержателем такого об’єкту здійснюється з урахування норм ст.8 Закону № 334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до ВД комісіонера кошти, отримані за договором комісії на придбання майна ?

25.08.2011

Грошові кошті, отримані комісіонером за договором комісії на придбання майна для комітента не враховуються у складі валового доходу комісіонера.

Читати далі »

Діє до 05.08.2009 Як у податковому обліку нового кредитора відображається операція з відступлення права грошової вимоги?

25.08.2011

До складу валового доходу включається лише дохід (прибуток) від здійснення операцій з уступки вимоги. При цьому, віднесення до складу валових витрат збитків від операцій уступки вимоги Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" не передбачено.

Читати далі »

Діє до 13.03.2009 Чи підлягає оподаткуванню сума процентів, отримана компанією з управління активами (КУА) ІСІ від надання засновникам такого ІСІ позики?

25.08.2011

Компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду не має права надавати позику за рахунок активів ІСІ. При цьому, у разі отримання відсотків по зазначених позиках, їх сума включається до складу валового доходу, як доходи, отримані з інших джерел відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи підлягає оподаткуванню сума процентів, отримана компанією з управління активами ІСІ від надання засновникам такого ІСІ позики?

25.08.2011

КУА має право надавати за рахунок активів венчурного ІСІ позики за умови дотримання вимог, встановлених ст.34 Закону №2299 щодо особи-позичальника та за наявності у КУА відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів. При цьому, у разі отримання відсотків по позиках, які надані без врахування вимог статті 34 Закону №2299 щодо особи-позичальника, їх сума включається до складу валового доходу, як доходи, отримані з інших джерел відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД резидента вартість безоплатно отриманої від нерезидента рекламної продукції, яку такий резидент безоплатно розповсюджує на території України, якщо право власності на рекламну продукцію до резидента не переходить?

25.08.2011

Резидент (агент) не відображає в податковому обліку понесені витрати на оплату митних зборів (обов'язкових платежів) та інші витрати, що сплачувалися резидентом при виконанні агентського договору. Якщо підприємство здійснює безкоштовне розповсюдження зразків товарів (робіт, послуг) у рекламних цілях (при цьому якщо відповідно до норм ст. 9 Закону "Про рекламу" таке розповсюдження можна чітко ідентифікувати як рекламу), то безкоштовне розповсюдження зразків товарів (робіт, послуг) не включається до складу валових доходів платника податків. В інших випадках безкоштовна передача розглядається як продаж і призводить до виникнення валових доходів, обчислюваних за звичайною ціною.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з реалізації конфіскованого майна за договором доручення?

25.08.2011

Оскільки реалізація конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, здійснюється на підставі договорів доручення, то в податковому обліку суб’єкта господарювання, який здійснює реалізацію такого майна, у складі валового доходу відображається - винагорода та компенсовані довірителем витрати, а у складі валових витрат – витрати, безпосередньо понесені у зв’язку з виконанням умов договору доручення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображається поворотна фінансова допомога від нерезидента зі сплатою відсотків за користування такої допомогою?

25.08.2011

Якщо договір позики між платником податку на прибуток та кредитором-нерезидентом зареєстрований у встановленому порядку, то отримана позика є фінансовим кредитом відповідно до пп. 1.11.1 п. 1.11 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Оподаткування операцій за такими договорами регулюється п. 7.9 ст. 7 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Як у податковому обліку ІСІ та КУА відображається винагорода за управління активами ІСІ, перерахована КУА?

25.08.2011

У разі якщо договором між інститутом спільного інвестування (ІСІ) та компанією з управління активами (КУА) передбачено виплату винагороди за діяльність з управління активами, то ІСІ згідно із зазначеною нормою Закону № 334 має право віднести таку суму до складу валових витрат. Разом з цим, зазначена винагорода буде включатись до складу валового доходу КУА відповідно до пп.4.1.1 п.4.1 ст.4 Закону №334.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Як у податковому обліку ІСІ та КУА відображається винагорода за управління активами ІСІ, перерахована КУА?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див.І) Повна: ... Відповідно до ст.3 Закону №2299 активи інституту спільного інвестування – це сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування; кошти спільного інвестування - кошти, внесені засновниками корпоративн...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВВ платника податку (управителя) витрати на поліпшення отриманого в управління майна, якщо таке поліпшення передбачено договором про управління майном?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ одноразові комісійні виплати на користь банку у зв’язку з оформленням кредиту та користуванням кредитними коштами?

25.08.2011

Комісійні виплати платника податку банку при оформленні банківського кредиту та користуванням кредитними коштами включаються до складу валових витрат за умови доведення того, що банківський кредит отримано на цілі, пов'язані із здійсненням господарської діяльності платника податку. Якщо фінансовий кредит використовується на придбання основних фондів, то зазначені витрати платника податку не включаються до складу валових витрат, а підлягають амортизації.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включається до ВД компанії з управління активами (КУА) дохід, отриманий від реалізації активів, які КУА придбала для інституту спільного інвестування (ІСІ) за рахунок отриманого фінансового кредиту?

25.08.2011

Валові доходи від здійснення операцій з активами ІСІ не збільшуються у ІСІ. Якщо доходи від операцій з активами ІСІ отримує КУА, то здійснення таких операцій має відображатись у податковому обліку КУА на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку нового боржника відображається операція з переуступки боргу, якщо первинний боржник погашає зобов’язання ОФ, вартість яких більше розміру зобов’язання?

25.08.2011

Якщо згідно з умовами договору у рахунок погашення боргових зобов'язань первинним боржником відчужується у власність нового боржника об’єкт основних фондів, таке відчуження прирівнюється до купівлі новим боржником такого об'єкта у податковий період такого відчуження, а сума сплаченого новим боржником зобов’язання (у тому числі і суми неустойки (штрафу, пені), оплаченої банку - кредитору за несвоєчасний розрахунок) - ціною придбання. Зазначені витрати підлягають амортизації у порядку, визначеному ст.8 Закону №334 за умови, що такий об’єкт підпадає під визначення основного фонду і придбавається новим боржником для використання у власній господарській діяльності. При цьому різниця між вартістю такого об’єкта основних фондів і сумою сплаченого новим боржником зобов’язання включається до валового доходу нового боржника як безоплатно отримана.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Які особливості заповнення податкової звітності компанією з управління активами (КУА), корпоративним інвестиційним фондом (ІСІ), та чи подає податкову звітність пайовий інвестиційний фонд?

25.08.2011

Компанії з управління активами (КУА) та корпоративні інвестиційні фонди повинні подавати до податкового органу декларацію з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 29.03.03 № 143 зі змінами, оскільки окрема форма податкової звітності для них не передбачена. Пайові інвестиційні фонди, які не є юридичними особами, декларацію з податку на прибуток підприємства не подають. При веденні податкового обліку та заповненні податкової звітності компанії з управління активами (КУА) та корпоративні інвестиційні фонди мають враховувати норми пп. 4.2.8 п. 4.2 ст. 4 та пп. 7.9.1, 7.9.2 п. 7.9 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку відображаються операції з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі?

25.08.2011

Платник податку з метою оподаткування має вести облік фінансових результатів від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов'язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку покупця – кредитора відображається операція з відступлення іншій особі дебіторської заборгованості (аванс продавцю перераховано, але товари (роботи, послуги) від нього не отримано)?

25.08.2011

До валового доходу покупець – первісний кредитор включає доходи від здійснення операцій з борговими зобов'язаннями та вимогами, які мають визначатись як сума перевищення надходжень від нового кредитора над сумою заборгованості боржника за непоставлені товари (роботи, послуги). При цьому такий платник податку повинен здійснити зменшення валових витрат на суму передоплати (авансу) за товари (роботи, послуги), які було віднесено до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку вторинного кредитора відображаються операції з продажу (погашення) права вимоги зобов’язань у грошовій формі, якщо придбання (відступлення) права вимоги відбулось до вступу в дію пп. 7.9.7 Закону України "Про опод

25.08.2011

У податковому обліку платника податку – вторинного кредитора за операціями з продажу (погашення) права вимоги зобов'язань у грошовій формі відображаються лише суми перевищення надходжень від боржника над сумою сплаченою первинному кредитору незалежно від часу придбання (передачі) таких прав вимоги.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинна факторингова (колекторська) компанія збільшувати ВД на суму нарахованих процентів (комісійних) за кредитом, придбаним у банківської установи за договором відступлення права вимоги, згідно з пп. 11.3.6 Закону України "Про опод

25.08.2011

Платник податку при визначенні фінансових результатів від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов'язань за фінансовими кредитами враховує доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, та витрати, понесені у зв’язку з придбанням права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника). При цьому у такого платника відсутні підстави застосовувати пп. 11.3.6 п. 11.3 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право вторинний кредитор на здійснення коригування прибутку, обчисленого відповідно до пп. 7.9.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", якщо в звітному податковому періоді отримано доходи від виконання вимоги

25.08.2011

Платник податку – вторинний кредитор має включити до складу валового доходу позитивний фінансовий результат від здійснення операцій з придбання прав вимоги. Якщо витрати на придбання прав вимоги понесені після отримання доходу від продажу прав вимоги, то до складу валового доходу включається вся сума отриманого вторинним кредитором доходу від такої операції, при цьому коригування фінансового результату у цьому випадку пп.7.9.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку первинного боржника відображається операція з переуступки боргу за основною сумою фінансового кредиту?

25.08.2011

Операція з отримання первинним боржником фінансового кредиту не збільшує валові доходи такого боржника, а при поверненні новому боржнику не збільшуються його валові витрати.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Яка сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку - першим кредитором від продажу права вимоги зобов’язань у грошовій формі, включається до складу валових доходів: у повному обсязі чи за вирахуванням сум ПДВ, що нара

25.08.2011

Сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку - першим кредитором від такого продажу права вимоги зобов’язань у грошовій формі, включається до складу валових доходів у повному обсязі.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку платника податку, який надав поворотну фінансову допомогу, відображається операція з продажу права вимоги зобов’язань щодо такої допомоги?

25.08.2011

Платник податку, що надає поворотну фінансову допомогу, не відображає суму такої допомоги у податковому обліку. При відступленні зобов’язань щодо такої допомоги платник податку на суму відступленої поворотної фінансової допомоги (її частини) має відобразити валові витрати та включити до складу валового доходу суму коштів, отриманих від такого відступлення.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку витрати на проведення оцінки об’єкта застави, який належить поручителю?

25.08.2011

Оскільки заставлене майно належить майновому поручителю, тобто не є власністю платника податку, витрати на проведення оцінки такого майна не включаються до складу валових витрат такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право новий (вторинний) кредитор врахувати витрати на придбання права вимоги при обчисленні фінансового результату, якщо доходи від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги

25.08.2011

Новий кредитор повинен включити до складу валових доходів отриманий прибуток від такої операції, який виникне при перевищенні доходів, отриманих від наступного відступлення права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, над сумою витрат понесених таким платником податку на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника).

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку позикодавця відображається надання процентної позики?

25.08.2011

Надання коштів у позику та їх зворотне отримання не впливає на розмір валових доходів та валових витрат платника податку, що надає позику. Проте, якщо договір про надання позики передбачає одержання від позичальника процентів від суми позики, то такі відсотки підлягають включенню до складу валового доходу такого платника податку. З приводу правомірності надання юридичною особою грошових коштів за договором позики, який передбачає виплату відсотків, то з цього приводу необхідно звертатись до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи повинен комісіонер у разі відмови комітента від договору комісії включити до складу ВД кошти, отримані на виконання зобов’язань за договором комісії?

25.08.2011

Якщо комісіонер після відмови комітента від договору комісії повернув йому у встановлені терміни кошти, що були надані для виконання зобов’язань за договором, то у комісіонера відсутні підстави для включення таких коштів до складу валового доходу. У разі неповернення комітенту у встановлені терміни коштів, що були надані для виконання зобов’язань за договором комісії, комісіонер повинен включити такі кошти до складу валового доходу, як доходи з інших джерел.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Як у податковому обліку первинного та нового боржників відображається операція з переведення боргу, який виник за оплачені, але непоставлені товари (роботи, послуги) (кредиторська заборгованість за непоставлені товари)?

25.08.2011

Переведення боргу регулюється ст. 520-524 Цивільного кодексу України. Боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Наслідками переведення боргу є вибуття первинного боржника із зобов’язання, вступ до зобов’язання нового боржника та збережен...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи має право платник податку - концесіонер на підставі концесійного договору включити до складу ВВ щоквартальні платежі за право користування цілісним майновим комплексом?

25.08.2011

Платник податку, який отримав цілісний майновий комплекс комунального підприємства за договором концесії, має право включити до складу валових витрат плату за користування майном за умови належного документального оформлення таких витрат та доведення зв’язку таких витрат із власною господарською діяльністю.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 І. Чи включається до ВД платника податку – позичальника сума фінансового кредиту від нерезидента, якщо реєстраційне свідоцтво такого кредиту анульовано Національним банком України?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 І. Коротка: Платник податку, який отримав кредит від нерезидента, має право включити до складу валових витрат нараховані або виплачені проценти за кредитом за умови, що такі нарахування (сплата) здійснюються у зв’язку з господарської діяльністю такого платника податку. Суми нар...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 ІІ. Чи включається до ВД платника податку – позичальника сума фінансового кредиту від нерезидента, якщо реєстраційне свідоцтво такого кредиту анульовано Національним банком України?

25.08.2011

Діє до 01.04.2011 ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями (далі – Закон) до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або н...

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ КУА витрати по оплаті державного мита та послуг, понесені у зв’язку з ведення судового процесу у зв’язку зі стягненням на користь ІСІ боргових зобов’язань, отриманих по договору цесії?

25.08.2011

Судові витрати та витрати на сплату державного мита, пов’язані з розглядом справи щодо отримання боргів за борговими зобов’язаннями, які придбавались за рахунок активів ІСІ, не можуть покриватись за рахунок власних коштів КУА та відповідно не включаються до складу валових витрат КУА.

Читати далі »

Діє до 01.04.2011 Чи включаються до складу ВВ платника податку – продавця товарів (робіт, послуг) суми комісійних витрат та витрати з розрахунково-касового обслуговування, що сплачені банку за договором факторингу?

25.08.2011

Оскільки комісійні витрати та витрати з розрахунково-касового обслуговування, не відносяться до процентів (визначених п.1.10 ст.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств), то такі суми не включаються до складу валових витрат продавця товарів (робіт, послуг) при проведенні переуступки права вимоги за операціями факторингу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування коштів, отриманих з бюджету за кодом 4112 (кредитування підприємств), якщо таке кредитування не передбачає нарахування процентів?

25.08.2011

Якщо платник податку отримує з бюджету кошти за кодом 4112 (кредитування підприємств) на умовах повернення від установи, яка немає статусу банківської або фінансової, і таке кредитування не передбачає нарахування процентів, то отримані грошові кошти вважатимуться для платника поворотною фінансовою допомогою та включаються до валового доходу платника при отриманні і відповідно до складу валових витрат - при поверненні.

Читати далі »