Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » МСБО ( IFRS ) »

Порядок організації та ведення обліку витрат (доходів) з податку на прибуток та тимчасових різниць згідно з П(С)БО 17 та МСБО 12

Надрукувати документ
АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
28.03.2008

Матеріал наданий аудиторскою компанією „ПРАЙМ БАЛАНС”

Тел.: 8 (044) 593-35-08, 8 (067) 409-69-46

E-mail: osereda@prime-balance.com

 

Розбіжності між сумами податку на прибуток, визначеними за нормами податкового законодавства та згідно із стандартами бухгалтерського обліку, існували і існуватимуть напевне завжди, незважаючи ні на спроби зближення бухгалтерського та податкового обліку, ні на будь-які зусилля щодо спрощення процедур їх ведення.

Існування розбіжностей носить об’єктивний характер через наявність низки обставин, що його зумовлюють, а саме:

1)   Тоді як бухгалтерський облік потребує визнання всіх видів доходів та витрат, активів та зобов’язань за операціями (за умов наявності отримання/вибуття вигід у майбутньому та їх достовірної оцінки), визнання доходів та витрат у податковому обліку визначається чинними редакціями законів, що містять норми, спрямовані на стимулювання розвитку певних видів діяльності або операцій, доходи від ведення яких звільняються чи взагалі не визнаються доходами або оподатковуються за меншою ставкою, а щодо сум витрат за певними видами операцій існують обмеження або заборона права їх віднесення у зменшення оподатковуваного прибутку;

2)   В умовах глобалізації економіки, коли діяльність підприємств, що належать або контролюються власниками, здійснюється у різних країнах, економічних зонах, галузях економіки беззаперечно існуватиме різниця між основними характеристиками господарських операцій при їх відображенні у бухгалтерському обліку та з метою оподаткування, передусім такими:

-  дата визнання;

-  сума визнання (первісна оцінка);

-  припустимість та розміри зміни вартості (переоцінки, списання).

Отже, коректне застосування норм ПСБО 17 у поєднанні з вимогами МСБО 12 неминуче необхідне при складанні фінансової звітності за результати звітного періоду (переважно – року).

Основними критеріями, які необхідно врахувати при веденні бухгалтерського обліку витрат (доходу) з податку на прибуток у фінансовій звітності, є:

1)   Визначення податкових баз активів та зобов’язань за статтями активів та пасивів на дату балансу;

2)   Визначення сум доходів та витрат за Звітом про фінансові результати та Декларацією з податку на прибуток підприємств за тими операціями, активи та зобов’язання за якими не наявні на дату балансу, але призводять до розбіжностей у розмірі оподатковуваного прибутку у бухгалтерському та податковому обліку;

3)   Визначення впливу зміни ставки податку на прибуток у поточному періоді порівняно із попереднім або у майбутньому періоді (розмір очікуваної ставки) порівняно з поточним;

4)   Визначення впливу різних розмірів ставок оподаткування операцій окремих контрольованих підприємств порівняно із тією, що застосовується для складання консолідованої звітності;

5)   Визначення впливу визнання статей, різниці у вимірах яких за правилами податкового та бухгалтерського обліку зумовили різниці, що підлягали вирахуванню у минулих періодах, а також визнання податкових активів минулих років (передусім збитків, що підлягають перенесенню на наступні періоди, за даними податкового обліку)

6)   Визначення впливу на розмір визнаного гудвілу при придбанні (поглинанні) інших підприємств

7)   Визначення впливу методів обліку фінансових інвестицій щодо різних форм об’єднань підприємств – інвестицій у дочірні, асоційовані підприємства, об’єднання майна у різних формах спільної діяльності.

Основними поняттями, які необхідно розуміти и чітко вирізняти для коректного ведення обліку податку на прибуток згідно з П(С)БО 17 та М(С)БО 12, є такі:

-    Балансова вартість активу (БВА) та зобов’язання (БВЗ);

-    Податкова база активу (ПБА) та зобов’язання (ПБЗ);

-    Постійні різниці;

-    Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню;

-    Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню;

-    Відстрочені податкові активи (ВПА);

-    Відстрочені податкові зобов’язання (ВПЗ);

-    Відстрочений податок на прибуток;

-    Поточний податок на прибуток;

-    Витрати (прибуток) з податку на прибуток.

Визначення цих понять досить чітко прописані у стандартах обліку (передусім у МСБО 12) та неодноразово висвітлювалися у професійній бухгалтерській пресі.

Проте, порядок визначення та змін розміру основних складових відстроченого податку на прибуток (ВПА та ВПЗ), витрат (доходів) з податку на прибуток, а також їх коректне наведення у регістрах обліку та у фінансовій звітності є досить трудомістким та не повністю стандартизованим процесом.

Для зручності початкового сприйняття можна рекомендувати для застосування наступний спрощений алгоритм дій при визначенні початкового розміру та змін відстроченого податку та витрат (доходу) з податку на прибуток:

 

1)   Порівняння балансової та податкової баз активів на дату балансу:

визначення суми різниці

визначення виду різниці (постійна / змінна)

для змінної різниці: визначення її підвиду (до оподаткування / до вирахування) та виду відстроченого податку (ВПЗ / ВПА); загальне правило:

БВА – ПБА > 0 – до оподаткування і ВПЗ

БВА – ПБА < 0 – до вирахування і ВПА

визначення компоненту, у складі якого відображатиметься нарахування / зміна розміру визначеного виду відстроченого податку (витрати (доход) з податку на прибуток / власний капітал)

2)   Порівняння балансової та податкової баз зобов’язань на дату балансу:

визначення суми різниці

визначення виду різниці (постійна / змінна)

для змінної різниці: визначення її підвиду (до оподаткування / до вирахування) та виду відстроченого податку (ВПЗ / ВПА); загальне правило:

ББЗ – ПБЗ > 0 – до оподаткування і ВПА

ББЗ – ПБЗ < 0 – до вирахування і ВПЗ

визначення компоненту, у складі якого відображатиметься нарахування / зміна розміру визначеного виду відстроченого податку (витрати (доход) з податку на прибуток / власний капітал)

3)   Порівняння оцінки окремих доходів та витрат за правилами податкового обліку та стандартів бухгалтерського обліку з метою визначення складу та розміру постійних різниць

4)   Аналіз наявності причин та визначення сум попередньо невизнаних ВПА (передусім щодо сум збитків минулих років у податковому обліку)

5)   Акумулювання даних про ВПА та ВПЗ за активами та зобов’язаннями та оцінка можливості їх згортання за кожним компонентом, у складі якого відображене їх нарахування (витратами (доходом) з податку на прибуток / власним капіталом)

6)   Визначення змін ВПА та ВПЗ попередніх періодів на суми погашення відповідних тимчасових різниць або суми невизнання цих різниць у поточному періоді через відсутність можливості або ймовірності їх погашення у майбутньому

7)   Визначення суми витрат (доходу) з податку на прибуток та зміни власного капіталу з урахуванням визначених згорнутих сум ВПА і ВПЗ за поточний період та сум зміни попередньо визнаних ВПА та ВПЗ.

 

Для ілюстрації застосування цього алгоритму наведемо такий умовний приклад:

За результатами 2007 року Підприємством складені такі форми фінансової звітності:

 

Баланс

тис. грн.

Стаття звітності

БВА / БВЗ

ПВА / ПВЗ

Різниця

(БВ – ПВ)

Сума податку30%

Відстрочений податок

(ВПЗ / ВПА)

Необоротні активи:

11 295

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

первісна вартість

2 600

 

 

 

 

знос

(1 450)

 

 

 

 

залишкова вартість

1 150

1 300

- 150

- 45

ВПА

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

первісна вартість

3 600

 

 

 

 

знос

(1 280)

 

 

 

 

залишкова вартість

2 320

2 500

- 180

- 54

ВПА

Капітальні інвестиції

1 400

1 400

 

 

 

Довгострокова заборгованість              (за позиками працівникам)

50

50

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

(з урахуванням змін первісної вартості)

1 700

1 033

+ 667

200

ВПЗ

(за рахунок власного капіталу)

ВПА

775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи:

6 700

 

 

 

 

Запаси

200

180

20

6

ВПЗ

Готова продукція

500

450

50

15

ВПЗ

Незавершене будівництво

150

124

26

8

ВПЗ

Дебіторська заборгованість

за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

первісна вартість

1 500

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

(500)

 

 

 

 

залишкова вартість

1 000

1 500

- 500

- 150

ВПА

Заборгованість за розрахунками

з бюджетом

2 300

2 300

 

 

 

Короткострокові фінансові інвестиції

950

950

 

 

 

Грошові кошти

1 600

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

60

0

60

18

ВПЗ

Всього активів

18 055

 

 

 

 

ВПА = 249

ВПЗ = 167 – 120 = 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власний капітал:

11 630

 

 

 

 

Статутний капітал

7 000

 

 

 

 

Резервний капітал

555

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

600

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

1 107

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток

2 368

 

 

 

 

Зобов’язання:

4 925

 

 

 

 

Довгострокові зобов’язання з фінансового лізингу

1 800

0

1 800

540

ВПА

ВПЗ

200

 

 

 

 

Забезпечення

110

0

110

33

ВПА

Короткострокові кредити банків

200

200

 

 

 

Кредиторська заборгованість

за товари, роботи послуги

600

600

0

0

 

Розрахунки з бюджетом

195

195

 

 

 

Заборгованість з оплати праці

1 300

1 300

0

0

 

Заборгованість зі страхування

500

500

0

0

 

Інші поточні зобов’язання

20

20

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1 500

1 500

0

0

 

Всього пасивів

18 055

 

 

 

 

ВПА = 573

ВПЗ = 0

 

 

 

 

 

Разом:

ВПА = 573+249 = 822

ВПЗ = 47

Згорнуто:

ВПА = 775

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати

  тис. грн.

Стаття звітності

сума

Виручка від реалізації

12 690

ПДВ

(2 115)

Чистий дохід

10 575

Собівартість товарів, робіт, послуг

(7 930)

Валовий прибуток

2 645

Інші операційні доходи

600

Адміністративні витрати

(930)

Витрати на збут

(700)

Інші операційні витрати

(500)

Фінансові доходи

55

Фінансові витрати

(35)

Інші доходи

525

Інші витрати

(120)

Прибуток до оподаткування

1 540

Витрати (дохід) з податку на прибуток

(462)

Чистий прибуток

1 078

 

Визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню

(виключно для цього прикладу – за наведеними і умовними даними фінансової звітності та умовними даними податкової звітності):

  тис. грн.

Статті фінансової та податкової звітності

сума

Статті фінансової звітності:

 

Прибуток до оподаткування

1 540

Собівартість реалізації

7 930

Доходи майбутніх періодів

1 500

Витрати майбутніх періодів

(60)

Нарахування забезпечень

110

Нарахування резерву сумнівних боргів

500

Статті податкової звітності:

 

Витрати на придбання ТМЦ

(6 557)

Убуток балансової вартості ТМЦ

(440)

Амортизація основних засобів у податковому обліку

(300)

Амортизація нематеріальних активів у податковому обліку

(100)

Оподатковуваний прибуток

4 123

Поточний податок на прибуток

(1 237)

 

Співставлення отриманих значень прибутку, що підлягає оподаткуванню за даними бухгалтерського та податкового обліку свідчить, що виконується основне співвідношення:

Витрати (дохід) з податку на прибуток = Поточний податок на прибуток – ВПА

462 = 1 237 – 775

 У бухгалтерському обліку здійснюються такі проведення:

д-т 98 – к-т 641 на суму 462 тис. грн.

д-т 17 – к-т 641 на суму 775 тис. грн.

 

Відстрочений податок (ВПЗ) за переоцінкою вартості довгострокових фінансових інвестицій відображається окремим проведенням:

д-т 423 – к-т 54 на суму 200 тис. грн.

Завершуючи висвітлення основних норм чинних стандартів бухгалтерського обліку, що регулюють порядок відображення витрат з податку на прибуток у фінансовій звітності, необхідно зауважити, що наведені теоретичні посилання та практичні приклади не відтворюють усі можливі нюанси, що можуть виникнути та мають бути враховані при застосуванні ПСБО 17 та МСБО 12 при складанні звітності.

Наведений у цій статті матеріал призначений передусім для застосування наведеного готового механізму впровадження норм ПСБО 17 та МСБО 12 окремим підприємством або групою підприємств однієї галузі при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності.

Розгляд особливих моментів, що передбачають особливе або часткове застосування основних теоретичних норм, викладених у цій статті, може бути здійснений у подальших матеріалах з цієї тематики за наявності зацікавленості читачів.

 

Ольга Cереда

Директор

Аудиторської компанії «ПРАЙМ БАЛАНС»

Тел./факс.: +38 044 593 35 08

Моб.тел.:  +38 067 409 69 46

E-mail: osereda@prime-balance.com

 

 


 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.