Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Цінні папери » Векселі »

„ ОФ-вексельне балансування ” (про основні фонди, розрахунки за них векселями та балансову вартість ОФ)

Надрукувати документ
Ернест Бобров
28.03.2008

 

Про податковий облік основних фондів написано багато.

Незважаючи на це, все ще залишається багато нез'ясованих питань, на які можна дивитися з різних точок зору.

Один з них, розрахунки за придбані ОФ векселями та пов'язані з цим нюанси, розглядається у консультації.

 

 

„ ОФ-вексельне балансування "

(про основні фонди, розрахунки за них векселями та балансову вартість ОФ)

 

Підприємство придбало у грудні 2007 року основні фонди, та, із-за нестачі оборотних коштів, розрахувалось за них простим векселем. У січні 2008 року вексель погашається за ціною, нижче на номінальну вартість, а придбані ОФ продаються іншому Підприємству. У зв'язку з цим виникло декілька запитань:

 1. Чи можна розраховуватися за основні фонди  векселем?

 2. Чи має право Підприємство збільшити балансову вартість ОФ з 01 січня 2008 р.? Якщо „Так", то на яку суму?

 3. Чи необхідно у 1 кварталі 2008 року нараховувати амортизацію на придбані ОФ, враховуючи, що у 1 кварталі 2008 року вони були продані?

 4. Чи необхідно коригувати балансову вартість ОФ на початок року у зв'язку із погашенням векселя за ціною нижче номінальної його вартості?

 

Розглянемо поставлені запитання по черзі.

 

1.   Чи можна розраховуватися за основні фонди  векселем?

 

Згідно зі ст. 4. Закону про обіг векселів видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

 

Отже, видавати вексель по аналогії з грошовими коштами авансом, до моменту фактичної поставки не дозволяється.

 

Визначення терміну товари можна знайти, зокрема, у Законі про податок на прибуток:

 

Товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

 

Матеріальний актив - основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів.

 

Отже, основні фонди підпадають під визначення товарів згідно з термінологією Закону про податок на прибуток, відповідно, для оформлення боргу за них може використовуватися вексельна форма розрахунків.

 

Але слід пам'ятати, що умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.

 

У ситуації, яка розглядається, оприбуткування ОФ було здійснено раніше, ніж почали здійснюватися розрахунки, тому видача векселя на суму поставлених ОФ є правомірною.

 

 

2. Чи має право Підприємство збільшити балансову вартість ОФ з 01 січня 2008 р.? Якщо „Так", то на яку суму?

 

Окремого визначення терміну „балансова вартість ОФ" Закон про податок на прибуток не містить, проте п.8.3.2. Закону передбачено формулу для її визначення.

 

Балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

 

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де:

 

Б(а) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу;

 

Б(а-1) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

 

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

 

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

 

А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

 

З питання щодо того, що ж собою являють „витрати, понесені" дискусії тривають дуже довго, оскільки визначення цього терміну Закон про прибуток не містить, незважаючи на те, що саме цей термін вживається у Законі неодноразово. А саме невизначеності і породжують різне трактування одних і тих же положень законодавства.

 

І п.8.4.1. Закону, у якому йде мова про збільшення балансової вартості груп основних фондів, не проливає світло на це питання.

 

Іноді „суму витрат, понесених" ототожнюють безпосередньо з витратами грошових коштів, проте для цього немає достатніх підстав. Зокрема, ДПА не вважає видачу векселя власної емісії у якості фактичної оплати товару у зв'язку з тим, що грошові кошти не сплачено (див. Лист ДПА від 13.09.2006 р. № 10-3018/4049). Проте думка, висловлена у наведеному Листі ДПА з цього питання, не посилається на жодну норму законодавства.

 

Для з'ясування питання, що ж таке „витрати", звертатись до визначення терміну „валові витрати" буде нелогічним, оскільки при придбанні ОФ саме „валові витрати" відсутні (п.5.3.2. Закону про податок на прибуток).

 

Спробуємо звернутися до аналогії норм закону, та скористатися визначенням терміну „витрати", наведеним у п.7.6.3. Закону про податок на прибуток.

 

„Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна*, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням."

 (* як бачимо, витратами може бути не тільки сплата грошових коштів)

 

З цього випливає, що сума заборгованості за оприбутковані ОФ, оформлена векселем може вважатися „витратами", та, відповідно „витратами, понесеними", і на розмір такої заборгованості Підприємство має право збільшити балансову вартість групи основних фондів на 01.01.2008 року.

 

Звертаємо увагу, що описаний підхід не є єдино правильним, проте з урахуванням невизначеності терміну „витрати, понесені", та наявністю у законодавстві такої чудової норми, як „Конфлікт інтересів" (п.4.4.1. Закону №2181), він має право на життя.

 

Ще одним аргументом у підтримку описаної точки зору є те, що ДПАУ у Листі від 13.09.2004 р. N 7978/6/15-1116 зазначила:

„для основних фондів груп 2, 3 та 4 нарахування амортизації здійснюється з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, що входять до складу цих груп незалежно від фактичного здійснення розрахунків за такі основні фонди."

 

З цього випливає, що якщо б, навіть, за оприбутковані у грудні 2007 р. ОФ не було видано вексель, Підприємство все одно мало б право амортизувати ОФ у 1 кварталі 2008 року, а амортизації підлягає саме балансова вартість на початок розрахункового кварталу (п.8.3.1. Закону про податок на прибуток).

 

 

3. Чи необхідно у 1 кварталі 2008 року нараховувати амортизацію на придбані ОФ, враховуючи, що у 1 кварталі 2008 року вони були продані?

 

Згідно з п.8.3.1. Закону про податок на прибуток сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

 

Оскільки, як ми щойно з'ясували, балансова вартість ОФ станом на 01.01.2008 року була збільшена на суму ОФ, придбаних у 4 кварталі 2007 року, відповідно Підприємство має право нараховувати амортизацію за 1 квартал 2008 року незалежно від того, обліковуються придбані ОФ до кінця кварталу чи продані на протязі цього кварталу.

 

Щодо того, що на практиці й досі іноді податківці намагаються стверджувати, що оскільки об'єкт ОФ не експлуатувався 365 днів, відповідно він є товаром, а не ОФ, на сьогодні це питання вже вирішене однозначно, оскільки для визначення активу як об'єкта основних фондів має значення не фактичний термін його експлуатації, а передбачуваний (див. пп. 8.2.1 Закону про податок на прибуток).

 

4.  Чи необхідно коригувати балансову вартість ОФ на початок року у зв'язку із погашенням векселя за ціною нижче номінальної його вартості?

 

Пунктом 8.4. „Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів" Закону про податок на прибуток не передбачено необхідність коригування балансової вартості ОФ у зв'язку із такою підставою, як погашення векселя за ціною нижче номінальної його вартості.

 

Тобто, факт погашення векселя за ціною, яка відрізняється від його номінальної вартості жодним чином не впливає на балансову вартість ОФ на 01.01.2008 року.

 

Слід пам'ятати, що сума дисконту (різниця між номінальною вартістю та ціною викупу векселя) повинна бути включена до валових доходів Підприємства у 1 кварталі 2008 року як «доходи з інших джерел» на підставі пп. 4.1.6 Закону про податок на прибуток.

 

Підсумовуючи сказане, здійснення описаної господарської операції дало Підприємству змогу щонайменше заробити можливість збільшення у 2008 році валових витрат у розмірі до 10% від суми придбаних ОФ у грудні 2007 року (на підставі п.8.7.1. Закону про податок на прибуток), та отримати право на нарахування амортизації, причому без здійснення платежів грошовими коштами у 2007 році.

 

Ситуація, яка розглядається є особливо цікавою у тому випадку, якщо у вашого Підприємства є „податковозбиткові" контрагенти, які можуть продати вашому Підприємству свої ОФ із оформленням заборгованості векселем на тривалий термін. Тобто, на цілком законних підставах можна отримати право на збільшення суми 10%-го «ремонтного ліміту» та право на нарахування амортизації без необхідності сплати грошових коштів. Звертаємо також увагу на те, що у чинному законодавстві немає жодних заборон щодо того, кому у подальшому будуть продані основні фонди, тобто Підприємство може продати їх своєму «податково збитковому контрагенту» назад.

 

Розглянемо приклад (суми умовні, без ПДВ):

 

19 грудня 2007 року Підприємство придбало ОФ 2 гр. на суму 1 млн. грн. У якості розрахунку за них виписало постачальнику простий вексель на суму
1 млн. грн.  Вексель погашено 09.01.2008 р. за ціною 990 000 грн.

ОФ 2 гр. 25.01.08 р. продано за 800 000 грн.

Результат операції:

- збільшення балансової вартості ОФ групи 2 станом на 01.01.08 р. на 1 млн. грн.

- збільшення „10% ремонтного ліміту" валових витрат на 100 тис.грн.

- нарахована амортизація за 1 квартал 2008 року у розмірі 100 тис.грн. (10%)

- зменшення балансової вартості ОФ групи 2 на 800 тис.грн.

- включено до ВД суму дисконту від погашення векселя 10 тис.грн.

У підсумку, балансова вартість ОФ групи 2 за цією операцією на 01.04.2008 року буде дорівнювати 100 тис.грн. (1 млн. грн. - 100 тис. грн.  амортизація - 800 тис. грн. зменшення), які будуть амортизуватися і в подальшому.

Об'єкт оподаткування податком на прибуток у 1 кварталі 2008 року буде зменшено на 90 тис.грн. (ВД (дисконт) 10 тис. грн. - 100 тис. грн.. амортизація).

Крім цього, Підприємство отримає право на віднесення до ВВ на протязі 2008 року витрати на поліпшення ОФ у розмірі до 100 тис.грн. (на підставі пп..8.7.1.).

 

На перший погляд, описана у цій консультації ситуація може здатися дещо ризикованою, проте, всі зроблені вище висновки спираються виключно на відповідні норми законодавства.

 

Ернест Бобров

 

Дата підготовки 25.02.2008 р.

 

 


[на головну]

Коментарі (4)

 • Librarian

  24.11.2008, 11:15

  Шановний Вікторе!

  У Вас дуже гарно виходить письмово викладати свої думки. А чи не бажаєте Ви написати статтю на цю тему?

 • Morozov

  21.11.2008, 15:58

  Уважаемый Эрнест! Не могу согласиться с тем, что Вы внимательно проанализировали нормы действующего налогового законодательства. Об этом свидетельствуют искусственные условия Вашего примера. Так как они не могут иметь места в отношениях между теми плательщиками налога, которые руководствуются правилами и целями хозяйственной деятельности.
  Ведь для плательщика налога из Вашего примера нужен контрагент который бы действовал в ущерб своим непосредственным экономическим (хозяйственным) интересам, о которых говорится в нормах п. 1.32 Закона о налогообложении прибыли, дающих определение термина «хозяйственная деятельность».
  Причем Вы сами фактически делаете акцент именно на таких обстоятельствах, утверждая, что: «Ситуація, яка розглядається є особливо цікавою у тому випадку, якщо у вашого Підприємства є „податковозбиткові" контрагенти, які можуть продати вашому Підприємству свої ОФ із оформленням заборгованості векселем на тривалий термін.» Т.е. нужно предприятие, должностные лица которого или имеют недостаточный профессиональный уровень в области предпринимательской деятельности, или действуют в сговоре с работниками контрагента своего предприятия с целью не связанной с интересами хозяйственной деятельности. Например, с целью уменьшения объекта налогообложения незаконными методами.
  Оговорюсь, что не всегда такая цель может ставиться умышленно. Отрицательную роль иногда может сыграть не полный учет всех законодательных норм. Одним из признаков таких обстоятельств могут являться случаи замены терминов, определение которых дается в законодательном порядке, на собственные надуманные термины. Например, такого термина как ‘‘податковозбиткові контрагенти’’ в налоговом законодательстве не существует. А в условиях Вашего примера он является краеугольным камнем.
  Что же касается доверия авторам консультаций в системе "Ліга:Закон", то в отличие от Вас я могу доверять выводам только тех лиц, которые аргументируют их прямыми законодательными нормами, поскольку по моему мнению основным признаком профессионализма является умение пользоваться прямыми законодательными нормами, а не их искаженными редакциями.
  К сожалению в системе "Ліга:Закон" практически нет профессиональных консультаций в области операций по эмиссии и погашению векселей. Поэтому, не советую Вам безоговорочно им доверять.
  Но эта тема очень обширная. Поэтому ограничусь только одним примером. Обратите внимание на содержание п.п. 7.9.3 Закона о налогообложении прибыли. В соответствии с ними по векселям (при чем в независимости от того какие они процентные или дисконтные) ВАЛОВЫЕ ЗАТРАТЫ от их размещения возникают у лиц, которые эмитировали их. А в Вашем примере у эмитента наоборот возникают ВАЛОВЫЕ ДОХОДЫ при погашении своего векселя. Отличие тех консультаций в Лиге на основании которых Вы делали свои выводы от прямых законодательных норм очень легко объясняется. Все нормы статей Закона основываются на смысле тех терминов, определение которых дается в ст. 1 этого же Закона. Поэтому, предполагают то, что отношения плательщиков налога строятся только исходя из логики хозяйственной деятельности, принципы и цели которых определены в законодательном порядке. А вопросы, которые рассматриваются в консультациях в области операций по эмиссии и погашению векселей такую логику игнорируют. Поэтому, авторы этих консультаций все свои выводы делают искусственным путем на основании п. 4.1.6 Закона, А НЕ П.П. 7.9.3. То есть с точностью до наоборот.
  Таким образом для того чтобы доверять авторам тех консультаций, которыми Вы пользовались, мне надо изначально игнорировать не только прямые нормы п.п. 7.9.3, но и тех пунктов с которыми они взаимосвязаны. А именно, п. 1.4 ведь вексель это ценная бумага, которая свидетельствует об отношениях позики и соответственно п. 1.10 – 1.11, где дается определение процентов в виде дисконта и т.д.

 • Librarian

  20.11.2008, 17:16

  to Мороз Віктор

  Автор враховував норми п.8.2.1, згідно з яким "...призначаються... для"
  Крім цього, перш ніж надсилати статтю для публікації, автор дуже ретельно проаналізував норми чинного законодавства та консультації поважних фахівців рубрики "Консультації" систем "Ліга:Закон", яким автор також довіряє у переважній кількості випадків. Зокрема, деякі з висновків, зроблених у статті підтверджуються у консультаціях Ліги. Чи Ви хочете сказати, що у системах "Ліга" публікуються непрофесійні консультації?

 • Morozov

  20.11.2008, 15:52  "На перший погляд, описана у цій консультації ситуація може здатися дещо ризикованою, проте, всі зроблені вище висновки спираються виключно на відповідні норми законодавства."
  --------------------------------------------------------------------
  Не согласен. С первого взгляда становится понятным, что автор в своем условном примере в конце статьи не учел нормы п.п. 8.2.1 Закона о налогобложении прибыли предприятий, которые устанавливают, что: "Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.".
  Таким образом, у должностных лиц налоговых органов есть все законные основания предъявлять претензии к операциям по купле-продаже ОФ с последующей их обратной продажей „податковозбитковому" контрагенту, которые осуществляются по схеме указанной автором в условном примере.
  Т.е. будут законным путем прессовать таких контрагентов по полной программе на предмет умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль.


Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.