Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит » Робочі документи »

Примірний перелік документів, необхідних для проведення аудиторських перевірок

Надрукувати документ
27.01.2010

Види або назва документів

 

Організаційні документи

Організаційна структура компанії

Перелік усіх пов'язаних осіб, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами із зазначенням частки володіння/впливу

Список відповідальних працівників компанії з іменами, посадами та контактиними телефонами, в т.ч. працівників бухгалтерії із зазначенням ділянки роботи

 

Установчі документи

Протоколи зборів засновників, учасників (або рішення власника), засідань спостережної ради, ревізійної комісії (якщо такі є)

Договір про заснування (установчий договір або рішення про створення)

Статут (та зміни і доповнення до нього)

Договори купівлі-продажу, дарування чи уступки корпоративних прав

Акти приймання-передачі майна, яке вноситься у якості внеску до Статутного фонду (якщо є), технічна документація на обладнання, нерухомість, землю, тощо

Довідка з банку про внесення (зарахування) грошових коштів (в національній, іноземній валюті) для формування статутного фонду

 

Реєстраційні документи

Свідоцтво про державну реєстрацію

Довідка про взяття на облік платника податків (ф.№ 4-ОПП)

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (якщо підприємство є платником ПДВ)

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Повідомлення про взяття на облік юридичної особи в Пенсійному Фонді України

Повідомлення про взяття на облік страхувальника в Фонді соц. страхування з тимчасової втрати працездатності

Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Повідомлення Фонду соц. страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань України (про встановлену ставку оподаткування)

Страхове свідоцтво Фонду соц. страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань України

Номери відкритих рахунків у банках (у нац. та іноз. валюті)

Зразки підписів посадових осіб

 

Правовстановлюючі документи

Свідоцтво про право власності на нерухомість (у разі наявності нерухомості)

Документи, що засвідчують право власності, вартість, межі земельної ділянки, тощо (у випадку володіння землею)

 

Організаційно-розпорядчі документи

Накази, положення, рішення, розпорядження, тощо:

про призначення на роботу посадових осіб
(голову правління (директора), головного бухгалтера, голову спостережної ради, ревізійної комісії)

про делегування повноважень на право підпису договорів та облікових документів та зразки підписів цих осіб

про організацію бухгалтерського обліку

про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку

про облікову політику для цілей податкового обліку

про графік документообігу

про кодування інформації у первинних документах під час ведення обліку автоматизованим способом

про порядок відновлення та дооформлення первинних документів, здійснення виправлень у первинних облікових документах

про бухгалтерську службу

про внутрішній контроль та службу внутрішнього контролю (аудиту)

про філії та представництва

про проведення інвентаризації та створення постійної та робочих інвентаризаційних комісій

про маркетингову та збутову політику

про надання знижок

про порядок обліку та витрачання коштів на представницькі цілі, їх документальне оформлення

про встановлення тимчасових норм витрат палива

про перелік посад, які мають право користуватися корпоративним мобільним зв'язком та встановлення лімітів користування послугами мобільного зв'язку

про встановлення відпускних цін по всій компанії та інші документи, які регулюють цінову політику компанії

про визначення розміру та порядку виплати дивідендів

про виробниче/невиробниче використання активів

про розмір встановленого ліміту каси на підприємстві, його структурних підрозділах, філіях та представництвах

про порядок архівування документів

 

Дозвільні документи

Отримані ліцензії

Патенти на здійснення окремих видів діяльності

Одержані інші дозволи

 

Електронні документи та бази даних

База даних бухгалтерської програми

Відомості та розрахунки, проведені у електронному вигляді із використанням інших програмних засобів, ніж бухгалтерська програма

 

Фінансова звітність, регістри бух.обліку, первинні документи

Форма 1 - Баланс

Форма 2 - Звіт про фінансові результати

Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів

Форма 4 - Звіт про власний капітал

Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін. звітності

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"

Робочий план рахунків

Головна книга, оборотний баланс, журнали ордери та оборотно - сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 46, 48, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70-74, 80-85, 90-99,  забалансових рахунках 01-09, тощо

Відомості (реєстри) нарахування амортизації в бухгалтерському  обліку

Інші регістри бух.обліку (за вимогою)

Первинні та зведені облікові документи (за вимогою)

Внутрішні нормативи з ведення обліку та складання звітності (інші ніж облікова політика)

Розрахунок відстроченого податку на прибуток

Детальні пояснення відхилень між прибутком, розрахованим згідно з чинними П(С)БО та діючим податковим законодавством України

Інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації

Акти про введення в експлуатацію, переміщення, списання основних засобів. Дозволи на списання та інше відчуження основних засобів.

Первинні документи з обліку придбання, руху та вибуття запасів. Вантажні митні декларації.

Розрахунки калькулювання собівартості продукції. Розшифровки затрат і витрат.

Акти на проведення уцінок (дооцінок), списання ТМЦ.

Норми убутку та природних втрат, що застосовуються підприємством.

Самостійно встановлені тимчасові та постійні норми списання окремих видів запасів.

Банківські виписки, касові документи, документи з розрахунків з підзвітними особами.

Цінні папери та документи суворого обліку (путівки, довіреності, тощо).

Альбом форм первинної облікової документації, яка не передбачена типовими формами

Затверджена форма бухгалтерської довідки про виправні проводки

 

Податкова звітність, реєстри, розрахунки, акти, документи

Декларації з податку на прибуток (звітні, звітні нові)

Декларації з ПДВ (звітні, звітні нові)

Уточнюючі розрахунки

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Податкові накладні: видані та отримані, розрахунки коригування

Регістри податкового обліку ВД та ВР

Відомості (реєстри) нарахування амортизації в податковому обліку

Перелік постачальників, які не є платниками податку на прибуток на загальних умовах

Податкові розрахунки земельного податку

Податкові розрахунки транспортного податку

Податковий розрахунок  сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (1-ДФ)

Інші форми податкової звітності:

Податкові вимоги, акти, рішення, результати  перевірок, стягнення накладені на посадових осіб посадовими особами податкових органів

 

Документи з праці та оплати праці

Положення про систему оплати праці, про преміювання, про додаткову оплату праці, тощо

Штатний розпис

Табелі обліку робочого часу

Колективний договір

Норми видачі спецодягу, спеціального харчування

Списки працівників, що мають право на додаткову відпустку і т.д.

Трудові договори (контракти) з посадовими особами

Договори про повну матеріальну відповідальність (індивідуальну та колективну)

Посадові інструкції

Трудові книжки

Особові справи

Відомості з нарахування та видачі зарплати та інших виплат

 

Звіти з праці та розрахунків з оплати праці

Звіти з праці (чисельність працівників, в т.ч. бухгалтерії)

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

Звітність до фондів :

  • Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті
  • Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності.
  • Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків та витрачених коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
  • Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду соц. страх. від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань
  • Відомості нарахування допомоги за соціальним страхуванням та інші види допомоги.

 

Договори

купівлі-продажу

бартеру

дарування (безоплатного надання)

поставки

спільної діяльності

оренди

фінансового лізингу

підряду

застави

поруки

гарантії

уступки вимоги

переводу боргу

позики

кредитні

комісії

доручення

схову

...

Претензійно-позовні документи

Заяви підприємства до органів внутрішніх справ

Претензії виставлені та отримані

Позовні заяви подані та отримані

Рішення, ухвали та постанови господарського суду

...

Наведений перелік не є вичерпним. Під час проведення перевірки у аудиторів може виникнути необхідність у перевірці інших документів, які не перераховані у наведеному переліку.

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.