Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Книги » Книги з обліку

Книги з обліку 

Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України

27.10.2009

Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Видання третє, перероблене та доповнене, Київ, 2002)

 

Читати далі »

Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс

21.11.2011

Молчанов С.С. "Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс"

 

Читати далі »

Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

12.03.2010

Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2002. - 370 с.

Навчально-методичний посібник з бухгалтерського обліку для студентів необлікових спеціальностей спрямований на забезпечення самостійного вивчення дисципліни. Розділи 1-11 включають стисле висвітлення теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу. У розділі 12 наведено завдання для практичних занять. Необхідність виконання такого завдання обумовлена тим, що бухгалтерський облік є прикладною дисципліною і засвоєння її без розглядання конкретних господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності неможливе. У тринадцятому розділі подані завдання для самостійної роботи, виконання яких дозволить студентам більш глибоко засвоїти найскладніші положення кожної теми курсу.

 

Читати далі »

Альбом бухгалтерських проводок

30.08.2011

"Альбом бухгалтерских проводок."  Т.Онищенко, В.Мякота

В книге рассмотрено отображение в системе бухгалтерских счетов хозяйственных операций с учетом основных средств, нематериальных активов, запасов, расчетов с работниками, подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами, учредителями. Также рассмотрены валютные операции, операции с векселями, давальческим сырьем, торговые, арендные, бартерные (товарообменные) операции, а также порядок начисления и уплаты налогов, сборов и дивидендов. Отдельный раздел посвящен отборажению хозяйственных операций с использованием упрощенного Плана счетов субъектами малого предпринимательства.

 

Читати далі »

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу

23.11.2009

Сопко В., Завгородній В.

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.; іл.

У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об'єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.

 

Читати далі »

Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)

14.05.2008

Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)

 

Читати далі »

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

30.09.2008

Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підруч-ник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. - К.: КНЕУ, 2003. - 483 с.

Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студен-там знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного про-філю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.
Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.

 

Читати далі »

Облік та аудит в страхових компаніях: Навчальний посібник

26.01.2009

Т.О.Гарматій

У навчальному посібнику розглянуті питання здійснення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності страхових компаній. У навчальному посібнику висвітлені питання організації та аудиту страхових компаній. Посібник містить практичні та тестові завдання з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях. Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів-практиків у галузі страхування.

 

Читати далі »