Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru Более десяти лет на рынке.Бухгалтер в Праге. - цветов с доставкой по Краснодару

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО »

Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"

Надрукувати документ
17.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015

м. Київ

N 391

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2015 р. за N 432/26877

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 09 листопада 1993 року N 86 "Про затвердження Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів щодо її якості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 1993 року за N 170;

від 25 січня 2011 року N 27 "Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2011 року за N 212/18950 (зі змінами).

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2011 

м. Київ 

N 27 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2011 р. за N 212/18950

Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 26 вересня 2011 року N 1204,
 від 27 червня 2013 року N 627

Відповідно до абзацу третього пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II, абзацу другого пункту 1 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України та статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Канцуров О. О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. N 1204)

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр 

Ф. Ярошенко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.01.2011 N 27

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2011 р. за N 212/18950 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення бухгалтерського обліку
"Податкові різниці"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства), які згідно із законодавством є платниками податку на прибуток (крім банків, бюджетних установ та суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та застосовують порядок спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат).

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

податкова різниця - різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними податковим законодавством;

податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період;

постійна податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах;

постійна податкова різниця, що підлягає вирахуванню, - постійна податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) звітного періоду;

постійна податкова різниця, що підлягає оподаткуванню, - постійна податкова різниця, що збільшує податковий прибуток (зменшує податковий збиток) звітного періоду;

тимчасова податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах.

II. Виявлення та відображення податкових різниць

1. При визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду за даними бухгалтерського обліку фінансовий результат до оподаткування, визначений шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, які визнані і оцінені відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, коригується на суму постійних податкових різниць та частину суми тимчасових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду.

2. Постійні податкові різниці за господарськими операціями звітного періоду враховуються у повному обсязі при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду за даними бухгалтерського обліку і не враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

3. Тимчасова податкова різниця за господарськими операціями звітного періоду не враховується при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, а враховується при визначенні податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

4. Тимчасові податкові різниці, які виникають за господарськими операціями, пов'язаними з основними засобами і нематеріальними активами (переоцінка, амортизація, збільшення вартості основних засобів на суму реконструкції і модернізації тощо за підходами і методами, відмінними від вимог податкового законодавства), враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) пропорційно нарахованій сумі амортизації на об'єкти, балансова вартість яких сформована без урахування вимог податкового законодавства і які пов'язані з цими тимчасовими податковими різницями.

5. Тимчасові податкові різниці, які виникають за господарськими операціями, пов'язаними з придбанням запасів та/або виробництвом готової продукції, враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) в періоді, в якому реалізовані відповідні запаси та/або готова продукція, при виробництві якої такі запаси були використані.

6. Тимчасові податкові різниці, які виникають за іншими господарськими операціями, враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) в період, коли актив чи зобов'язання, з яким пов'язані такі податкові різниці, реалізується, погашається тощо.

7. При систематизації інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах синтетичного та аналітичного обліку обов'язково проводиться аналіз господарської операції на наявність податкових різниць.

8. Податкові різниці, які враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) за звітний період, з метою бухгалтерського обліку поділяються на:

податкові різниці щодо чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

(абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

податкові різниці щодо інших операційних доходів;

податкові різниці щодо інших доходів;

податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

податкові різниці щодо інших операційних витрат;

податкові різниці щодо інших витрат.

абзац восьмий пункту 8 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

абзац дев'ятий пункту 8 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

9. Інформація про тимчасові і постійні податкові різниці накопичується в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема шляхом виділення окремих граф для їх відображення (за відповідною класифікацією - тимчасова або постійна) або в інший спосіб, що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення відповідної інформації для її розкриття у фінансовій звітності.

10. Тимчасові податкові різниці розподіляються між звітними періодами та активами і зобов'язаннями, пов'язаними з ними, для врахування при визначенні податкового прибутку (збитку) і відображення сум тимчасових податкових різниць, що припадають на звітний період, у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

11. Дані про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, що наведені у відповідних регістрах бухгалтерського обліку, узагальнюються у зведеному регістрі та використовуються для складання відповідних форм фінансової звітності.

12. Згортання сум податкових різниць при відображенні у регістрах бухгалтерського обліку та розкритті у фінансовій звітності не допускається.

III. Розкриття інформації

1. У фінансовій звітності відображаються постійні та тимчасові податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, за відповідними групами з виділенням постійних податкових різниць, що підлягають вирахуванню, постійних податкових різниць, що підлягають оподаткуванню, тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

2. У примітках до фінансової звітності наводиться загальна сума тимчасових податкових різниць, яка підлягає врахуванню при визначенні податкового прибутку (збитку) у наступних періодах, з виділенням суми тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, та суми тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

У такому самому порядку наводиться сума тимчасових податкових різниць, пов'язаних з:

основними засобами і нематеріальними активами;

запасами.

3. Інформація, що підлягає розкриттю згідно з цим Положенням, наводиться у примітках до фінансової звітності за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

(розділ III доповнено пунктом 3 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

 
О. О. Канцуров 

 

 

Додаток
до Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"
(пункт 3 розділу III)

 

 

 

 

 

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Групи
податкових різниць

Вплив постійних
податкових різниць на

Вплив тимчасових податкових різниць на

збільшення (зменшення)

доходу (+, -)

збільшення (зменшення)

витрат (+, -)

збільшення (зменшення)

доходу (+, -)

збільшення (зменшення)

витрат (+, -)

1

2

3

4

5

Податкові різниці щодо доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо інших операційних доходів

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо інших доходів

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо інших операційних витрат

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо інших витрат

Х

 

Х

 

Разом

 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

Назва показника

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць

 

 

Податковий прибуток (збиток)

 

 

 

(Положення доповнено додатком згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.