Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Фінансова звітність

Фінансова звітністьФінансова звітність

Підрозділи:

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

16.04.2013

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (наказ Мінфіну від 11.04.2013 р. №476)

 

Читати далі »

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

19.01.2011

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності

 

Читати далі »

Порядок подання фінансової звітності

25.10.2018

Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. N 419 (зі змінами та доповненнями)

Читати далі »

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

08.04.2014

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

Читати далі »

П(С)БО 29

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Читати далі »

П(С)БО 25

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Читати далі »

Роз'яснення Міністерства фінансів України щодо форм квартальної фінансової звітності

04.09.2008

Роз'яснення Міністерства фінансів України від 20.06.2008 р."Щодо форм квартальної фінансової звітності"

 

Читати далі »

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові результати

08.02.2011

Як скласти баланс підприємства? Як скласти звіт про фінансові результати?

У бухгалтерів-початківців досить часто виникає багато запитань, пов'язаних з тим, як правильно скласти фінансову звітність, що необхідно відображувати у тому чи іншому рядку, тощо.

Ми пропонуємо Вам "козу" для складання обох цих форм фінансової звітності.

Читати далі »

Перелік вписуваних рядків при заповненні показників річної фінансової звітності

05.02.2010

Перелік вписуваних рядків при заповненні показників річної фінансової звітності

 

Читати далі »

Щодо підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами

15.02.2010

З метою доведення до відома керівників, головних бухгалтерів і аудиторів учасників ринків небанківських фінансових послуг України необхідності початку підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила ... Оприлюднити інформаційний лист щодо підготовки до переходу на МСФЗ та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту (додається).

 

Читати далі »

Щодо складання, підтвердження та подання до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України фінансової звітності

15.03.2010

Фінансова звітність і консолідована фінансова звітність, що подається Підприємствами до Держфінпослуг, має складатися відповідно до вимог статті 2, частини другої статті 11 та статті 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які розповсюджуються на всі Підприємства. Так, відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Додаткова інформація щодо розкриття інформації на вимогу П(с)БО наводиться у довільній формі та надається разом з примітками до звітів.

Читати далі »

Щодо відображення у фінансовій звітності суб'єктів малого підприємництва відстрочених податкових активів та зобов'язань

10.06.2010

При переході суб'єктів господарювання на застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", у Балансі (форма N 1-м) наявні на початок року переходу відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов'язання відображаються відповідно у статті 070 "Інші необоротні активи" або 480 "Довгострокові зобов'язання" за графою 3.

Читати далі »

Прибыльность акций как показатель эффективности использования ресурсов собственников предприятия

Джаферова Л.Р.
20.08.2010

Финансовые аналитики и инвесторы, оценивая результаты деятельности предприятия, используют ряд аналитических показателей. Для того чтобы сделать выводы относительно потенциала предприятия и принять решение об инвестициях используют показатель прибыли на акцию (ПНА). Сущность данного показателя заключается в раскрытии эффективности (прибыльности) использования предприятием ресурсов, принадлежащих собственникам простых акций.

 

Читати далі »

Особенности и недостатки бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности

04.02.2011

Бухгалтерская, финансовая и налоговая отчетность, призванные отражать специфические цели и задачи, имеют свои преимущества и недостатки. У всех этих видов отчетности есть общий недостаток: выйдя из рамок шахматного бухгалтерского баланса, эти формы потеряли взаимосвязь между собой. При этом нарушилась их системность и информативность. Чтобы сохранить эту системность, необходимо существенно преобразовать исходный баланс по следующим направлениям.

Читати далі »

Щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

14.04.2011

Уперше складаючи звітність згідно з МСФЗ за 2011 рік, публічне акціонерне товариство має ретроспективно перерахувати залишки на 1 січня 2010 року.

Оскільки публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, вони зобов'язані здійснити такі дії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Згідно з пунктом першим розділу II Порядку до складу інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, яку необхідно розкрити згідно з цим Порядком, обов'язково включаються річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складена за МСФЗ. За бажанням товариства додатково може розкриватись проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ.

Таким чином, обов'язкове розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності здійснюється щорічно.

Читати далі »

Гудвіл. Негативний гудвіл

Римма Грачева
28.07.2011

Гудвіл стає об'єктом бухгалтерського обліку і об'єктом відображення у звітному балансі лише у разі проведення операції купівлі підприємства, тобто тоді, коли на придбання підприємства покупець витрачається. Гудвіл може бути визнаним також у консолідованому балансі (але не в окремому балансі інвестора) при визначенні фінансових результатів від фінансових вкладень у дочірні та інші, залежні від цього інвестора, підприємства. Гудвіл з'являється в результаті придбання певної сукупності активів підприємства, яке по завершенні такої угоди перестає існувати як самостійна господарююча одиниця.

Читати далі »

Про подання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва

03.02.2012

Cуб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва (форми NN 1-мс та 2-мс), один раз на рік. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов'язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва (форми NN 1-м та 2-м), щокварталу.

Читати далі »

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

06.09.2013

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

Читати далі »