Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Фінансова звітність »

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

Надрукувати документ
08.04.2014

Про Примітки до річної фінансової звітності

Наказ Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 року N 302

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за N 904/5125

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 25 листопада 2002 року N 989,
 від 28 жовтня 2003 року N 602,
 від 14 жовтня 2008 року N 1238,
 від 25 вересня 2009 року N 1125,
 від 9 грудня 2011 року N 1591,
від 8 лютого 2014 року N 48

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, та відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (додається).

2. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 1999 року N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 року за N 915/4208) і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" - абзац 6 пункту 19;

6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" - пункти 20, 21, 23;

7 "Основні засоби" - підпункт 36.1 пункту 36;

8 "Нематеріальні активи" - підпункт 36.1 пункту 36;

9 "Запаси" - абзац 7 пункту 29;

10 "Дебіторська заборгованість" - підпункт 13.1 пункту 13;

16 "Витрати" - абзац 3 пункту 32.

3. Підприємства, для яких обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності встановлена законодавством, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 цього наказу, наводиться підприємствами у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об'єктивну, картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства. При цьому для статей (рядків), граф і довідкових показників, що включені до фінансового звіту підприємства, зберігається їхня нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організації з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається (надсилається) адресатам.

7. Типова форма фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена пунктом 1 цього наказу, не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, суб'єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

(наказ доповнено пунктом 7 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

 

Заступник Міністра

В. В. Регурецький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602) 

 

 

 

 

 

  
Дата /рік, місяць, число/ 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство ______________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _________________________________________ 

за КОАТУУ 

Орган державного управління _______________________ 

за СПОДУ 

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________ 

за КОПФГ

Вид економічної діяльності _________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн. 

  

   

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік

Форма N 5 

Код за ДКУД 

1801008 

 

 

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік 

Втрати від зменшення корисності за рік 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

 

первісної (переоціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісної (переоціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Права користування природними ресурсами 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Права користування майном 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Права на комерційні позначення

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Права на об'єкти промислової власності 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Авторське право та суміжні з ним права

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Гудвіл

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 080 графа 14 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(081) ________ 

  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(082) ________ 

  

вартість створених підприємством нематеріальних активів 

(083) ________ 

З рядка 080 графа 5 

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 

(084) ________ 

З рядка 080 графа 15 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(085) ________ 

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік 

Втрати від зменшення корисності 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

у тому числі 

 

первісної (переоціненої) вартості 

зносу 

одержані за фінансовою орендою 

передані в оперативну оренду 

 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісної (переоціненої) вартості 

зносу 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

Земельні ділянки 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Машини та обладнання 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Транспортні засоби 

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Тварини

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Багаторічні насадження 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші основні засоби 

180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Бібліотечні фонди 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Природні ресурси 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інвентарна тара 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Предмети прокату 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші необоротні матеріальні активи 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Разом 

260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

З рядка 260 графа 14 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 

(261) ___________ 

  

вартість оформлених у заставу основних засобів 

(262) ___________ 

  

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 

(263) ___________ 

  

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) ___________ 

 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) __________

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) ___________ 

 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) __________

З рядка 260 графа 5 

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(266) ___________ 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 

(267) ___________ 

З рядка 260 графа 15 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 

(268) ___________ 

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) ___________

 

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника 

Код рядка 

За рік 

На кінець року 

 

 

Капітальне будівництво 

280 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів 

290 

 

 

 
 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

300 

 

 

 
 

Придбання (створення) нематеріальних активів 

310 

 

 

 
 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320 

 

 

 

Інші 

330 

 

 

 

Разом 

340 

 

 

 

 

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _______

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника 

Код рядка 

За рік 

На кінець року 

довгострокові 

поточні 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 

 
 
350 

 

 

 

дочірні підприємства 

360 

 

 

 

спільну діяльність 

370 

 

 

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

 
380 

 

 

 

акції 

390 

 

 

 

облігації 

400 

 

 

 

інші 

410 

 

 

 

Разом (розд. А + розд. Б) 

420 

 

 

 

 

V. Доходи і витрати

Найменування показника 

Код рядка 

Доходи 

Витрати 

А. Інші операційні доходи і 
витрати 
Операційна оренда активів 

 
 
440 

 

 

Операційна курсова різниця 

450 

 

 

Реалізація інших оборотних активів 

460 

 

 

Штрафи, пені, неустойки 

470 

 

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 

480 

 

 

Інші операційні доходи і витрати 

490 

 

 

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 

 
491 

 
Х 

 

непродуктивні витрати і втрати 

492 

Х 

 

Б. Доходи і втрати від участі в
капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 

 
 
500 

 

 

дочірні підприємства 

510 

 

 

спільну діяльність 

520 

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 

 
530 

 

 
Х 

Проценти 

540 

Х 

 

Фінансова оренда активів 

550 

 

 

Інші фінансові доходи і витрати 

560 

 

 

Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 

 
570 

 

 

Доходи від об'єднання підприємств

580 

 

 

Результат оцінки корисності

590 

 

 

Неопераційна курсова різниця 

600 

 

 

Безоплатно одержані активи 

610 

 

Х 

Списання необоротних активів 

620 

Х 

 

Інші доходи і витрати 

630 

 

 

 

  

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 

(631) _____________ 

  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) ___________ % 

 

 

З рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) ____________

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

VI. Грошові кошти

Найменування показника 

Код рядка 

На кінець року 

Готівка

640 

 

Поточний рахунок у банку 

650 

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

660 

 

Грошові кошти в дорозі 

670 

 

Еквіваленти грошових коштів 

680 

 

Разом 

690 

 

 

  

за собівартістю 

(421) ____________ 

  

за справедливою вартістю 

(422) ____________ 

  

за амортизованою собівартістю 

(423) ____________ 

З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

  

за собівартістю 

(424) ____________ 

  

за справедливою вартістю 

(425) ____________ 

  

за амортизованою собівартістю 

(426) ____________ 

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

Грошові кошти, використання яких обмежено  

(691) _________ 

 

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у звітному році 

Сторновано невикористану суму у звітному році 

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на кінець року 

нараховано (створено) 

додаткові відрахування 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 

710 

  

  

  

  

  

  

  

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  

720 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 

730 

  

  

  

  

  

  

  

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

740 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750 

  

  

  

  

  

  

  

  

760 

  

  

  

  

  

  

  

  

770 

  

  

  

  

  

  

  

Резерв сумнівних боргів 

775 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

780 

  

  

  

  

  

  

  

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 

Код рядка 

Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

 

збільшення чистої вартості реалізації* 

уцінка 

 

 

Сировина і матеріали 

800 

  

  

  

 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

810 

 

 

 

 
 

Паливо 

820 

 

 

 

 

Тара і тарні матеріали 

830 

 

 

 

 

Будівельні матеріали 

840 

 

 

 

 

Запасні частини 

850 

 

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення 

860 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

870

 

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

880 

 

 

 

 
 

Незавершене виробництво 

890 

 

 

 

 

Готова продукція 

900 

 

 

 

 

Товари 

910 

 

 

 

 

Разом 

920 

 

 

 

 

 

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника 

Код рядка 

Всього на кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 12 місяців 

від 12 до 18 місяців 

від 18 до 36 місяців 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

940 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

950 

 

 

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  

(951) _________ 

 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 

(952) _________ 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 

960 

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 

970 

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 

 

 

 

З рядка 920 графа 3 

Балансова вартість запасів: 

 

 

  

відображених за чистою вартістю реалізації 

(921) _______ 

 

  

переданих у переробку 

(922) _______ 

 

  

оформлених в заставу 

(923) _______ 

 

  

переданих на комісію 

(924) _______ 

 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

(925) _______ 

 

З рядка 1200 графа 4

Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926) _______

 

____________
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік  

1110 

 

Заборгованість на кінець звітного року:  

 

 

валова замовників 

1120 

 

валова замовникам 

1130 

 

з авансів отриманих 

1140 

 

Сума затриманих коштів на кінець року 

1150 

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами  

1160 

 

 

XII. Податок на прибуток

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

Поточний податок на прибуток  

1210 

  

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року  

 
1220 

  

на кінець звітного року 

1225 

  

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року  

 
1230 

  

на кінець звітного року 

1235 

  

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 

1240 

  

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
1241 

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  

1242 

  

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

1243 

  

Відображено у складі власного капіталу - усього 

1250 

  

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
1251 

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

1252 

 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

1253 

  

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

3  

Нараховано за звітний рік 

1300 

  

Використано за рік - усього 

1310 

  

в тому числі на:
будівництво об'єктів 

 
1311 

 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 

1312 

  

з них машини та обладнання 

1313 

  

придбання (створення) нематеріальних активів 

1314 

  

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 

1315 

  

  

1316 

  

  

1317 

  

 

 

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів 

Код рядка 

Обліковуються за первісною вартістю 

Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

вибуло за рік 

нараховано аморти-
зації за рік 

втрати від зменшення корисності 

вигоди від віднов-
лення корисності 

залишок на кінець року 

залишок на початок року 

надійшло за рік 

зміни вартості за рік 

вибуло за рік 

залишок на кінець року 

первісна вартість 

накопи-
чена амор-
тизація 

первісна вартість 

накопи-
чена амор-
тизація 

первісна вартість 

накопи-
чена амор-
тизація 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Довгострокові біологічні активи - усього
в тому числі:  

1410 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

робоча худоба 

1411 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

продуктивна худоба 

1412 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

багаторічні насадження 

1413 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1414 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші довгострокові біологічні активи 

1415 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні біологічні активи - усього
  в тому числі:

1420 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

тварини на вирощуванні та відгодівлі 

1421 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

1423 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

інші поточні біологічні активи 

1424 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

Разом  

1430 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(1431) ____________ 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) ____________ 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) ____________ 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника 

Код рядка 

Вартість первісного визнання 

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями 

Результат від первісного визнання 

Уцінка 

Виручка від реалізації 

Собівартість реалізації 

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від 

 

дохід 

витрати 

реалізації 

первісного визнання та реалізації 

 

10 

11 

 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 

1500 

  

(            ) 

  

(           ) 

  

  

(            ) 

  

  

 

   у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

зернові і зернобобові 

1510 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

   з них:
   пшениця 

 
1511 

  

 
(           ) 

  

 
(           ) 

  

  

 
(           ) 

  

  

 

   соя 

1512 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

соняшник 

1513 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

ріпак 

1514 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

цукрові буряки (фабричні) 

1515 

  

(           ) 

  

(           )  

  

  

(           ) 

  

  

 

картопля 

1516 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

плоди (зерняткові, кісточкові) 

1517 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

інша продукція рослинництва 

1518 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

додаткові біологічні активи рослинництва 

1519 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 

1520 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

   у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

приріст живої маси - усього 

1530 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

   з нього: 
   великої рогатої худоби 

  
1531 

  
  

  
(           ) 

  
  

  
(           ) 

  
  

  
  

  
(           ) 

  
  

  
  

 
 

   свиней 

1532 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

молоко 

1533 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

вовна 

1534 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

яйця 

1535 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

інша продукція тваринництва 

1536 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

додаткові біологічні активи тваринництва 

1537 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

продукція рибництва 

1538 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

  

1539 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 

1540 

  

(           ) 

  

(           ) 

  

  

(           ) 

  

  

 

 

Керівник

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

(примітки із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989,
 від 14.10.2008 р. N 1238,
 від 25.09.2009 р. N 1125,
 від 09.12.2011 р. N 1591,
від 08.02.2014 р. N 48)


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.