Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009

2. Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів сільськогосподарського підприємства

2.1. Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства

2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касової дисципліни здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами).

2.1.2. Для обліку касових операцій на рахунку 30 "Каса" ведеться Журнал-ордер N 1 с.-г. та відомість 1.1 с.-г. Записи до Журналу-ордера та Відомості здійснюються на підставі звітів касира, в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Операції з однаковою кореспонденцією рахунків об'єднують і записують в Журнал-ордер однією сумою. В колонці "Дата звіту касира" записують дату або початкові і кінцеві числа звіту, наприклад, за 01 - 03 тощо.

2.1.3. Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок. Кількість рядків в Журналі-ордері N 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число. Для зручності звірки рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" рекомендується робити окремі записи з погашення заборгованості за минулий місяць і по проміжним виплатам (аванс, відпускні, кінцевий розрахунок).

2.1.4. На суми, що відображені в Журналі-ордері N 1 с.-г., з кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків 23, 91, 92, 93 й інших складають аркуші-розшифровки. На суми, що відображені по дебету рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків 67, 70, 71, 72, 73, 74 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в інші журнали-ордери).

2.1.5. По закінченні місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 "Каса" і звіряють з оборотами кореспондуючих з ним рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях.

Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журналу-ордера N 1 с.-г. переносять в Головну книгу. Обороти за дебетом каси в Головну книгу будуть занесені при розносці інших журналів-ордерів N 1 с.-г., 2 с.-г., 3 А с.-г, 3 Б с.-г, 3 В с.-г, 3 Г с.-г, 4 Б с.-г., 5 Б с.-г., 6 с.-г., 7 с.-г та інших з кредиту відповідних рахунків.

2.1.6. Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу-ордера N 1 с.-г., повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги.

2.1.7. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал-ордер N 1 с.-г. і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал-ордер N 1 с.-г. і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться в гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.

2.2. Облік операцій на рахунках в банку та вкладень

2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 "Рахунки в банках". Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі сільськогосподарського підприємства (поштових марок, сплачених путівок до санаторіїв) та про кошти в дорозі, призначений рахунок 33 "Інші кошти".

2.2.2. Облік операцій за рахунками 31 "Рахунки в банках" та 33 "Інші кошти" ведуть в Журналі-ордері N 1 с.-г. та відомостях N 1.2 с.-г., 1.3 с.-г. Записи в Журналі-ордері та відомостях здійснюють по мірі надходження виписок банку після їх перевірки з документами. У виписках і перевірених документах проти кожної суми зазначають номер кореспондуючого рахунку. Суми з кожної опрацьованої виписки записують у Журнал-ордер та відомість підсумками з деталізацією сум за кореспондуючими рахунками. Ведення відомості поряд з журналом-ордером обумовлено доцільністю спільного збереження всіх розрахунково-платіжних документів, що підтверджують записи у виписках банку.

2.2.3. В кінці звітного періоду в Журналі-ордері N 1 с.-г. та відомостях підраховують підсумки оборотів в кореспонденції з іншими рахунками і визначають залишки на перше число наступного за звітним місяця, що повинен відповідати наведеному у виписці банку за останній день місяця.

2.2.4. Обороти за кредитом субрахунків 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" Журналу-ордера N 1 с.-г. переносять в Головну книгу в колонку "Оборот за кредитом" відповідних субрахунків 311 та 313. Одночасно суми, що складають цей оборот, записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділ "Обороти за дебетом".

2.2.5. На суми, що відображені в Журналі-ордері N 1 с.-г., з кредиту субрахунків 311 та 313 в дебет рахунків 14, 15, 23, 67, 68, 69, 92 та інших складають аркуші-розшифровки. Суми, що відображені у відомостях до Журналу-ордера N 1 с.-г., за дебетом субрахунків 311 та 313 з кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в Журнал-ордер N 6 с.-г).

В тих випадках, коли аркуші-розшифровки не складаються, при занесенні сум з відомостей до Журналу-ордера N 1 с.-г. в кінці журналу-ордера за належністю необхідно вказати, що підстава знаходиться при Журналі-ордері N 1 с.-г. за ____________ місяць 200_ р.

2.2.6. Залишок коштів на поточному рахунку в національній валюті та інших рахунках в банку в національній валюті (особовий рахунок за розрахунковими чековими книжками, спеціальний рахунок за капітальними вкладеннями та ін.) повинні дорівнювати даним останньої за місяць виписки банку і Головній книзі.

2.2.7. Облік операцій по субрахунках 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" ведеться згідно з Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів".

2.2.8. Відображення в бухгалтерському обліку руху коштів здійснюється в гривнях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.

2.2.9. Суми за кредитом субрахунків 312 і 314 з кожної опрацьованої виписки банку записують в окремому Журналі-ордері N 1 с.-г. за кожним видом валют. Аналогічно записують дебетові обороти. При записах на кожний кореспондуючий рахунок в чисельнику наводять суму в іноземній валюті, а в знаменнику в національній валюті.

2.2.10. Для обліку грошових документів та грошей в дорозі, які обліковуються відповідно на субрахунках:

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті",

використовується окремий розворот Журналу-ордера N 1 с.-г. та Відомість по дебету вказаних субрахунків (ф. N 1.3 с.-г.).

2.2.11. Для обліку поточних фінансових інвестицій використовується рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції".

2.2.12. Аналітичний облік як довгострокових, так і поточних фінансових інвестицій необхідно вести за видами фінансових вкладень та об'єктами інвестування: в картках аналітичного обліку ощадних сертифікатів придбаних підприємством; картках аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу; картках аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством.

2.2.13. Для обліку операцій за рахунком 35 "Поточні фінансові інвестиції" призначений Журнал-ордер N 1 с.-г. та відомість N 1.4 с.-г.

Облік здійснюється в розрізі окремих аналітичних рахунків і субрахунків із зазначенням залишку на початок місяця, обороту за дебетом і кредитом, залишку на кінець місяця.

2.3. Облік кредитів банків

2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України "Про банки і банківську діяльність" та іншими нормативними документами.

2.3.2. Облік господарських операцій, що відображаються на рахунках 50 "Довгострокові позики" та 60 "Короткострокові позики", здійснюють у Журналі-ордері N 2 с.-г., який відкривають на місяць. Для кожного рахунку виділяють окремі розділи.

2.3.3. Підставою для запису господарських операцій протягом місяця у цей регістр є виписки банку з позикового рахунку і додані до них первинні документи.

2.3.4. Аналітичний облік за видами позик ведуть в спеціальних таблицях - "Аналітичні дані до рахунку", дані яких використовують при складанні звітності. Залишок на кінець місяця за рахунками позик, визначених в аналітичних даних, підсумовують і порівнюють із залишками в Головній книзі.

2.3.5. В кінці місяця кредитові обороти рахунків 50, 60 з Журналу-ордера N 2 с.-г. переносять в Головну книгу.

3. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань

Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання", Плану рахунків та Інструкції про його застосування.

Розподіл рахунків для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами має дещо умовний характер. До рахунків для обліку розрахунків, що мають переважно дебетове сальдо належать рахунки: 18 "Довгострокова заборгованість та інші необоротні активи", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

До рахунків, що мають переважно кредитове сальдо відносяться рахунки: 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 67 "Розрахунки з учасниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Деякі з наведених рахунків можуть мати одночасно дебетове і кредитове сальдо та будуть відображені в балансі розгорнуто: в активі та пасиві відповідно.

Для обліку розрахунків з дебіторами призначено Журнали-ордери N 3 А с.-г., N 3 Б с.-г., N 6 с.-г. і відповідні відомості.

Для обліку розрахунків за зобов'язаннями призначені Журнали-ордери N 3 В с.-г., N 3 Г с.-г. і відповідні відомості.

3.1. Облік розрахунків з підзвітними особами

3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері N 3 А с.-г. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумою лінійно-позиційним методом записів.

3.1.2. При відкритті журналу-ордера з попереднього регістру записують перехідні залишки на початок місяця з зазначенням дати виникнення дебіторської заборгованості.

3.1.3. При записах операцій поточного місяця в окремому рядку відображають дату і суму виданого авансу (графи 4 - 7), відшкодування перевитрат проти виданого авансу (графи 8 - 10), відшкодовану або утриману суму невикористаного авансу (графи 11 - 14) і суми витрат за поданим і затвердженим звітом про використання коштів наданих на відрядження, або під звіт (графи 15 - 26).

3.1.4. У випадках, якщо підзвітній особі, що знаходиться у тривалому відрядженні, направляють додатковий аванс, або один і той же працівник повторно за місяць одержує аванс, то суму і дату видачі (перерахування) авансу відображають у вільних графах: 6 і 7 по тому ж рядку (в дебет субрахунку 372 з кредиту відповідних кореспондуючих рахунків).

При поданні одним працівником за поточний місяць двох звітів відповідні суми відображають записом в одній графі за одним і тим ж рядком.

З метою одержання підсумкових (синтетичних) даних з субрахунку 372 суми витрат за звітами і повернення невикористаних коштів показують в Журналі-ордері N 3 А с.-г. в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.

3.1.5. Якщо підзвітна особа відповідає за реалізацію продукції або матеріалів (продавець магазину або іншого торгового місця тощо), то отриману від реалізації виручку відображають за дебетом субрахунку 372 (з кредиту рахунку 701), використовуючи одну з вільних граф (6 чи 7), а суму, внесену до каси підприємства (організації), на поточний рахунок або відправлену поштовим переказом, записують у графах 11 - 14. Дані цих граф повинні відповідати сумам, що відображені у відповідних журналах-ордерах (N 1 с.-г., 6 с.-г. тощо).

3.1.6. Після закінчення записів всіх операцій за рахунками з підзвітними особами за звітний місяць у Журналі-ордері N 3 А с.-г. підраховують підсумки за всіма графами і кредитові обороти переносять у Головну книгу.

3.2. Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю

3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окремий бланк Журналу-ордера N 3 Б с.-г. Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи";

34 "Короткострокові векселі одержані";

37 "Розрахунки з різними дебіторами" (крім субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами");

38 "Резерв сумнівних боргів";

51 "Довгострокові векселі видані";

62 "Короткострокові векселі видані".

3.2.2. За рахунком 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.2 с.-г. відображається виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення (списання). Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості в журналі-ордері ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості і термінами її виникнення й погашення.

3.2.3. На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.1 с.-г. ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги та одержану продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги постачальниками та підрядниками, які забезпечені векселями. Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем, для чого в журналі-ордері та відомості відводиться окремий рядок.

3.2.4. На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.2 с.-г. ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Аналітичний облік здійснюється за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення в відомості N 3.2 с.-г.

3.2.5. На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" в Журналі-ордері N 3 Б с.-г. та відомості N 3.2 с.-г. ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

3.3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" призначений Журнал-ордер N 3 В с.-г. та Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками) N 3.3 с.-г.

3.3.2. Облік розрахунків в регістрах журнально-ордерної форми здійснюють незалежно від величини суми рахунку-фактури і форми розрахунків.

3.3.3. Матеріальні цінності оплачені, але не одержані на склад до кінця місяця, сільськогосподарські підприємства оприбутковують в міру надходження, відмічаючи їх вартість за кредитом рахунку 63 в кореспонденції з дебетом рахунків за обліком цих цінностей.

Якщо при прийманні виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей, що надійшли, окремо показують суму виявленої нестачі. В такому ж порядку фіксують суми претензій щодо сортності, комплектності, невідповідності цін, тощо, які виявлені при прийманні або при перевірці товарно-транспортних накладних і розрахункових документів.

Якщо частина оплаченого вантажу знаходиться в дорозі або не вивезена до кінця звітного місяця зі складу постачальника, то в розділі "Відмітка про оплату" записують суму, що відноситься до цієї частини оплаченого вантажу без відображення її по кредиту рахунку 63, цю суму обліковують як дебіторську заборгованість.

Суми за розрахунковими документами за цінності, що знаходяться на кінець місяця в дорозі або не вивезені зі складу постачальника, переносять в наступному місяці в графу "Залишок на початок місяця", а в графі "Б" "Найменування постачальника (підрядника)" зазначають найменування постачальника, від якого не надійшов вантаж.

В міру фактичного надходження матеріальних цінностей у Журналі-ордері N 3 В с.-г. в графі "В" записують номер складу або прибуткового документа і роблять відповідну відмітку про оприбуткування (з дебету рахунків з обліку матеріальних цінностей та кредиту рахунку 63).

3.3.4. При значній кількості розрахункових операцій дані попередньо накопичують в "Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками)" ф. N 3.3 с.-г., який відкривається на кожного постачальника або підрядника.

Записи з кредиту рахунку 63, що належать за товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги виконують на підставі розрахункових документів, а за невідфактурованими поставками - згідно супровідних вантажних документів та приймальних актів. Надходження матеріальних цінностей повинно бути підтверджене відповідними прибутковими документами, підписаними матеріально-відповідальними особами або їх відмітками (надписами чи штампом) на документах постачальника.

3.3.5. Щомісяця обороти із реєстрів переносять у Журнал-ордер N 3 В с.-г.

3.3.6. Записи в Журналі-ордері N 3 В с.-г. і реєстрі N 3.3 с.-г. про виконані підрядником роботи і надані послуги проводять на підставі розрахункових документів в міру їх приймання.

Заборговані підрядником суми показують в кореспонденції з дебетом рахунків, на які повинні бути віднесені відповідні витрати. Суми заліків, що виникли після акцепту розрахункових документів, записують в окремих графах в кореспонденції з дебетом рахунків, на яких відображають ці розрахунки, а оплату з каси і різного роду списання відображають в графах 19, 20 "З інших рахунків", з зазначенням кореспондуючого рахунку і суми.

3.3.7. Кредитові обороти з Журналу-ордера N 3 В с.-г. переносять в Головну книгу.

3.4. Облік розрахунків за іншими зобов'язаннями

3.4.1. Для обліку розрахунків за зобов'язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера N 3 Г с.-г. та відомості аналітичного обліку N 3.4 с.-г. "Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями", N 3.5 с.-г. "Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом". Тут знаходять відображення розрахункові операції за рахунками:

17 "Відстрочені податкові активи";

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";

54 "Відстрочені податкові зобов'язання";

55 "Інші довгострокові зобов'язання";

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями";

64 "Розрахунки за податками й платежами";

65 "Розрахунки за страхуванням":;

654 "За індивідуальним страхуванням";

655 "За страхуванням майна";

67 "Розрахунки з учасниками";

68 "Розрахунки за іншими операціями";

69 "Доходи майбутніх періодів".

3.4.2. По рахунку 53 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди. Окремими аналітичними позиціями за даним журналом-ордером будуть розрахунки з кожним орендодавцем.

3.4.3. По рахунку 61 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових зобов'язань, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

3.4.4. По рахунку 64 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. та відомості N 3.5 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податок з доходів фізичних осіб. За кредитом рахунку 64 відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться у Відомості 3.5 с.-г., де зобов'язання записують за їх видами за місяць і з початку року (податок з доходів фізичних осіб, акцизний збір, плата за землю, податок на прибуток, податок на додану вартість, плата за використання природних ресурсів, плата за воду, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки і збори тощо). У відомості на кожний вид платежів відводять окремий рядок (за місяць і з початку року). Якщо з якогось виду податків передбачено кілька платежів протягом місяця, використовують кілька рядків.

Підсумки відомості заносять в Журнал-ордер N 3 Г с.-г., з якого загальний підсумок переносять в Головну книгу.

3.4.5. По рахунку 65 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. ведеться облік тільки розрахунків за індивідуальним страхуванням і страхуванням майна.

3.4.6. По рахунку 67 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. та відомості 3.4 с.-г. узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку. Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

4. Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

4.1. Облік необоротних активів

4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма N ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об'єкта, їх інвентарний номер, первісну вартість, норму амортизації та ін. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки, як правило, можуть складатися в одному примірнику і зберігатися в бухгалтерії у картотеці. Але може існувати варіант побудови аналітичного обліку з веденням двох примірників цих форм.

Якщо облік основних засобів у місцях експлуатації не ведуть в інвентарних списках основних засобів (типова форма N ОЗ-9), а ведуть в інвентарних картках, то в цих випадках інвентарні картки складають у двох примірниках: один - у бухгалтерії, другий - у місцях експлуатації основних засобів.

4.1.2. Заповнені інвентарні картки реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма N ОЗ-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів"). Опис інвентарних карток ведуть за класифікаційними групами об'єктів основних засобів та інших необоротних активів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акту на списання основних засобів.

Зміни у вартості основних засобів, інших необоротних активів та суму зносу при переоцінці відображають у вищеназваних реєстрах.

4.1.3. Інвентарні картки на основні засоби та інші необоротні активи, що надійшли або вибули протягом місяця зберігають в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів (типова форма N ОЗ-8). На підставі даних карток руху основних засобів складають Аналітичні дані до рахунків 10, 11, які містяться в відомості N 4.1 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 10 "Основні засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи". По рахунку 12 "Нематеріальні активи" аналітичний облік ведеться в відомості N 4.3 с.-г. аналітичного обліку по рахунках: 12 "Нематеріальні активи"; 19 "Гудвіл".

В аналітичних даних відображають за кожним рахунком і в розрізі субрахунків залишок на початок місяця, обороти по дебету і кредиту і залишок на кінець місяця. Підсумок по кожному рахунку звіряють з даними синтетичного обліку рахунків 10, 11, 12 в Головній книзі.

4.1.4. В місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально-відповідальними особами ведуть "Інвентарний список основних засобів" (типова форма N ОЗ-9). Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних засобів.

4.1.5. Діючий порядок аналітичного обліку основних засобів розповсюджується і на облік інших необоротних активів.

4.1.6. Синтетичний облік за рахунками 10, 11, 12, 13, 16, 19 ведуть в Журналі-ордері N 4 А с.-г. Записи по кредиту рахунків 10, 11, 12 здійснюють на підставі первинних документів (ф. N ОЗСГ-3 "Акт на списання основних засобів", N ОЗСГ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів", затверджені наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 N 701), бухгалтерських довідок. В кінці місяця кредитові обороти рахунків з Журналу-ордера N 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.

4.1.7. В Журналі-ордері N 4 А с.-г. для кожного балансового рахунку виділено окремий розділ, в якому відображаються кредитові обороти.

За рахунками 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи" з кредиту записують вибуття основних засобів та нематеріальних необоротних активів внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, передачі необоротних активів, як внесок до статутного капіталу іншого підприємства, списання нестач або псування. Кореспондуючими рахунками при вибутті основних засобів виступають: рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" - на суму зносу, нараховану за час експлуатації; 976 "Списання необоротних активів" - на залишкову вартість необоротних активів, які вибули; 972 - "Собівартість реалізованих необоротних активів" - при реалізації необоротних активів, 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" - на залишкову вартість переданих необоротних активів до статутного капіталу інших підприємств.

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи, 12 "Нематеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) необоротних активів, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція тощо).

4.1.8. Для нарахування амортизації необоротних активів складають розрахунок (відомість N 4.4 с.-г.) нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року. Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи групують за групами та видами об'єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об'єктами обліку.

4.1.9. В наступні звітні періоди суму амортизації необоротних активів за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають Відомість N 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули. В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації по об'єктах, що надійшли і вибули. По об'єктах, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а по тім, що вибули - вираховується.

4.1.10. На підставі розрахунку (відомість N 4.4 с.-г.), нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом та Відомості N 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули, складають Відомість N 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. В ній записують розподіл амортизації по об'єктах обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації по об'єктах, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нарахованої в поточному місяці.

4.1.11. Нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за класифікаційними групами, здійснюють у Відомості N 4.7 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, яка відкривається на рік. У цій відомості за класифікаційними групами основних засобів і їх видами, роками введення в експлуатацію щомісяця нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об'єктами обліку (субрахунками і аналітичними рахунками).

4.1.12. Синтетичний облік за рахунком 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" ведеться в Журналі-ордері N 4 А с.-г. Записи за кредитом цього рахунку здійснюють на підставі Відомості N 4.6 с.-г. або N 4.7 с.-г. Кредитовий оборот за рахунком 13 переносять в Головну книгу.

4.1.13. Узагальнення інформації про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають при придбанні, здійснюється відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" та до Плану рахунків і Інструкції про його застосування.

Рахунок 19 "Гудвіл" має такі субрахунки:

191 "Гудвіл при придбанні";

192 "Негативний гудвіл";

193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)"

На вартість позитивного гудвілу, який виник при придбанні підприємства дебетують субрахунок 191 "Гудвіл при придбанні" і кредитують субрахунки 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На вартість негативного гудвілу дебетують субрахунки 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" і кредитують субрахунок 192 "Негативний гудвіл".

На суму нарахованої амортизації по позитивному гудвілу дебетують субрахунок 977 "Інші витрати звичайної діяльності" і кредитують субрахунок 191 "Гудвіл при придбанні".

На суму нарахованої амортизації негативного гудвілу при прогнозуванні беззбиткової діяльності дебетують субрахунок 192 "Негативний гудвіл" і кредитують субрахунок 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

При списанні в кінці року вартості позитивного гудвілу, який не відповідає визнанню активу, дебетують субрахунок 977 "Інші витрати звичайної діяльності" і кредитують субрахунки 191 "Гудвіл при придбанні".

4.1.14. Синтетичний облік за рахунком 19 "Гудвіл" ведеться в Журналі-ордері 4 А с.-г.

4.2. Облік довгострокових біологічних активів

4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються П(С)БО 30 "Біологічні активи".

4.2.2. Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) є Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію ф. ДБАСГ-1, затверджений наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 N 73. Формування основного стада тварин - Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) ф. ДБАСГ-2, затверджений наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 N 73. Списання довгострокових біологічних активів здійснюється на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) ф. ДБАСГ-3, Акт списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) ф. ДБАСГ-4, затверджені наказом Мінагрополітики від 21.02.2008 N 73.

4.2.3. Для організації аналітичного обліку довгострокових біологічних активів та формування інформації для складання приміток до фінансової звітності ведуть Відомість N 4.2 с.-г. аналітичного обліку довгострокових біологічних активів.

4.2.4. Для обліку довгострокових біологічних активів рослинництва на субрахунках 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю", 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" необхідно додатково виділити субрахунки другого порядку 1611, 1621 "Багаторічні насадження", по яких відкривають аналітичні рахунки "Сад яблуневий", "Сад сливовий" тощо.

4.2.5. Для обліку довгострокових біологічних активів тваринництва на субрахунках 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю", 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" необхідно виділити субрахунки другого порядку 1631, 1641 - Продуктивна худоба за їх видами, 1632, 1642 - Робоча худоба.

За дебетом рахунка 16 "Довгострокові біологічні активи" відображається надходження довгострокових біологічних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів" - на вартість зарахованої худоби до складу довгострокових біологічних активів, 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" - на вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів.

4.2.6. Оприбуткована вартість молодих насаджень до складу довгострокових біологічних активів відображається по дебету субрахунку 166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю" і кредиту субрахунку 155 "Придбання (виготовлення) довгострокових біологічних активів".

4.2.7. За кредитом рахунка 16 "Довгострокові біологічні активи" відображають їх вибуття в кореспонденції рахунків 213 "Поточні біологічні активи, які оцінені за первісною вартістю", 90 "Собівартість реалізації" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю, 972 "Собівартість реалізації необоротних активів" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю, 976 "Списання необоротних активів" - на суму залишкової вартості списаних активів, 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" - на суму зносу по ліквідованих довгострокових активах.

4.2.8. Синтетичний облік довгострокових біологічних активів по рахунку 16 ведуть в Журналі-ордері N 4 А с.-г. Записи по кредиту рахунку 16 здійснюють на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) (ф. ДБАСГ-3); Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (ф. ДБАСГ-4). В кінці місяця кредитові обороти по рахунку 16 з Журналу-ордеру N 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.

4.3. Облік фінансових та капітальних інвестицій

4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

4.3.2. Порядок обліку фінансових інвестицій і розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності визначається П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

4.3.3. Інвестиція, яку передбачається тримати на підприємстві більше року (довше операційного циклу) відноситься до довгострокової інвестиції і обліковується на рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Крім акцій на цьому рахунку узагальнюється інформація про наявність і рух довгострокових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображають вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття.

4.3.4. При інвестуванні коштів в акції асоційованого підприємства дебетується рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" субрахунок 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" і кредитуються рахунки 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики" тощо.

4.3.5. На суму отриманого доходу на акції (в сумі збільшення частки інвестора в капіталі асоційованого підприємства) дебетується субрахунок 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" і кредитується рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" субрахунок 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства".

4.3.6. На суму нарахованих і виплачених дивідендів по акціях асоційованого підприємства зменшуються фінансові інвестиції в підприємство, що нарахувало і виплатило дивіденди. При цьому складається бухгалтерська проводка: дебет субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" і кредит субрахунку 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".

4.3.7. У разі придбання акцій підприємства, на які інвестор не має суттєвого впливу, відображається в обліку: при придбанні акцій дебетують субрахунок 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам" і кредит рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики" тощо.

4.3.8. Нараховані дивіденди по інвестиціях непов'язаним сторонам відображаються по субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" і кредиту рахунку 73 "Інші фінансові доходи" субрахунку 731 "Дивіденди одержані". Отримані нараховані дивіденди за інвестиціями відображають по дебету рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики" і кредиту субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами".

4.3.9. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій ведуть за видами фінансових вкладень та об'єктами інвестування.

4.3.10. Для обліку операцій за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначено Журнал-ордер N 4 Б с.-г. та Відомість N 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій.

Відомість N 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій ведуть в розрізі субрахунків і аналітичних рахунків із зазначенням залишку на початок місяця оборотів за дебетом і кредитом та залишок на кінець місяця.

4.3.11. Необоротні активи на підприємство надходять внаслідок здійснення капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції - це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

При здійсненні будівництва господарським способом облік робіт і витрат на їх проведення ведуть на підприємстві за статтями витрат згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

4.3.12. Первинними документами для відображення господарських операцій в розрізі статей витрат є: Лімітно-забірні карти (ф. N ВЗСГ-1, наказ Мінагрополітики від 21.12.2007 N 929) - на відпуск будівельних та інших матеріалів; Накладні (внутрігосподарського призначення) (ф. N ВЗСГ-8, наказ Мінагрополітики від 21.12.2007 N 929); Наряди на відрядну роботу, Табелі обліку робочого часу, Облікові листи тракториста-машиніста, Подорожні листи вантажного автомобіля (типова форма N 2, спільний наказ Міністерства транспорту та Міністерства статистики від 29.12.95 N 488/346), Відомість N 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць, Акти приймання-здачі виконаних робіт тощо. Перевірені первинні документи групують у Звітах про рух матеріальних цінностей, накопичувальних відомостях, та Зведеній відомості N 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат, дані яких заносять у Відомість N 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій.

4.3.13. Об'єкти, на яких закінчено будівництво, повинні бути прийняті спеціальною комісією і зараховані до складу основних засобів. На прийнятий об'єкт складають Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. N ОЗСГ-1, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 N 701).

4.3.14. Придбані автомобілі, трактори, комбайни, робочі машини і обладнання у постачальників обліковують на підставі рахунків постачальників, товарно-транспортних накладних, податкових накладних.

4.3.15. При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку складають Акт на переведення тварин із групи в групу.

Придбану худобу сільськогосподарські підприємства одержують від постачальників на підставі Рахунку-фактури, Товарно-транспортної накладної, Податкової накладної, Племінного свідоцтва, Ветеринарного свідоцтва.

4.3.16. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень застосовують такі ж первинні документи, як і при вирощуванні сільськогосподарських культур - Облікові листи трактористів-машиністів, Накладні (внутрігосподарського призначення) (ф. N ВЗСГ-8), Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (ф. N ВЗСГ-3), Акти на витрати насіння і садивного матеріалу (ф. N ВЗСГ-4) тощо.

Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, при зарахуванні їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. N ДБАСГ-1).

При досягненні багаторічних насаджень стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів в групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. N ДБАСГ-1).

4.3.17. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у Відомості N 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі субрахунків, а також поділом інвестицій у капітальне будівництво, що виконується підрядним і господарським способом.

4.3.18. Облік капітального будівництва ведеться за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об'єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюються в кількох звітних періодах застосовується вкладний аркуш ф. 4.8 с.-г. із зазначенням назви об'єкта.

4.3.19. Синтетичний облік по рахунку 15 "Капітальні інвестиції" ведеться в Журналі-ордері ф. N 4 Б с.-г.

4.3.20. Підставою для списання витрат по капітальним інвестиціям є Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗСГ-1), Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об'єктів (ф. ОЗСГ-2), затверджений наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 N 701, Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію (ф. ДБАСГ-1), Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (ф. ДБАСГ-2), які розносяться у Відомість 4.8 с.-г. по кредиту рахунку 15 "Капітальні інвестиції". Підсумок кредитового обороту по рахунку 15 із відомості 4.8 с.-г. розносять в Журнал-ордер N 4 Б с.-г.

5. Облік запасів та витрат діяльності

5.1. Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів

5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (матеріально-відповідальними особами, місцями зберігання) в Книгах складського обліку в кількісному виразі за видами і сортами цінностей.

5.1.2. Щомісяця, в строки, передбачені графіком документообігу, матеріально-відповідальні особи складають Звіт про рух матеріальних цінностей у двох примірниках і разом з підтверджувальними документами передають до бухгалтерії. Після перевірки другий примірник звіту, підписаний бухгалтером, повертають матеріально-відповідальній особі. Звіт про рух матеріальних цінностей складають окремо по кожному синтетичному рахунку (субрахунку). Матеріально-відповідальні особи заповнюють тільки кількісні показники звітів, а їх таксування здійснюють в бухгалтерії згідно з П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати". Оприбуткування цінностей здійснюється за первісною вартістю в залежності від каналів надходження, а оцінка вибуття запасів залежить від обраного методу оцінки, визначеного сільськогосподарським підприємством самостійно в наказі про облікову політику підприємства. По запасним частинам, ремонтним матеріалам та медикаментам звіти складають тільки в грошовому вимірнику.

5.1.3. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативно-кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації за матеріально-відповідальними особами на протязі строку їх фактичного використання.

5.1.4. Дані про наявність і рух матеріальних цінностей в грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері N 5 А с.-г., який об'єднано з відомістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням матеріальних цінностей, визначаються на підставі Журналів-ордерів N 3 В с.-г., N 3 Г с.-г. (на суму витрат, пов'язаних з доставкою силами постачальників та інших організацій); N 3 А с.-г. (на суму витрат по службових відрядженнях, пов'язаних з придбанням матеріалів тощо); 5 В с.-г. (на суму витрат допоміжних виробництв, пов'язаних з доставкою); N 5 Б с.-г. (на суму заробітної плати нарахованої за навантаження та розвантаження цінностей, які надходять від постачальників). Розподіл транспортно-заготівельних витрат обирається підприємством за наступними варіантами:

- шляхом прямого списання транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості одиниці запасів, які придбані;

- за середнім відсотком.

Методика розрахунку розподілу витрат пов'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей за період передбачена в Журналі-ордері N 5 А с.-г. та відомості.

5.1.5. Кредитові обороти по синтетичних рахунках (субрахунках) по обліку виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів з Журналу-ордеру N 5 А с.-г. переносять в Головну книгу.

5.1.6. Аналітичний облік матеріальних цінностей у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та протаксованих Звітів про рух матеріальних цінностей.

5.1.7. Підсумки залишків по синтетичних рахунках (субрахунках) сальдової відомості звіряють з даними про залишки матеріальних цінностей, відображених в Журналі-ордері N 5 А с.-г. та відомості (дебет рахунків) в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

5.1.8. Залишки виробничих запасів, МШП, готової продукції та товарів в Журналі-ордері N 5 А с.-г. та відомості співставляють з підсумковими даними сальдових відомостей по кожному синтетичному рахунку (субрахунку).

5.2. Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи

5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків - це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійснює працівникам, та дотримання розподілу нарахованої оплати праці на відповідні об'єкти бухгалтерського обліку відповідно до кількості та якості затраченої праці.

5.2.2. Розрахунки з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах ведуться на синтетичному рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" в розрізі субрахунків:

661 "Розрахунки за заробітною платою";

662 "Розрахунки з депонентами";

663 "Розрахунки за іншими виплатами".

5.2.3. Нарахування оплати праці та інших аналогічних витрат відображається по кредиту пасивного рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". При цьому кредит рахунка 66 кореспондує з дебетом рахунків відповідних витрат. У разі, коли підприємства не використовують в обліку рахунки класу 8 "Витрати за елементами", такими витратами згідно з П(С)БО 16 "Витрати" будуть: прямі виробничі (рахунок 23 "Виробництво"), загальновиробничі (рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"), на управління (рахунок 92 "Адміністративні витрати"), на збут (рахунок 93 "Витрати на збут").

5.2.4. Витрати на оплату праці, які не пов'язані з виробничою діяльністю підприємства, відносяться до інших витрат операційної діяльності. Нарахування зазначених виплат у бухгалтерському обліку відображається по кредиту рахунка 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" у кореспонденції з дебетом рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності".

5.2.5. Нарахування оплати праці здійснюється на підставі перевірених та затверджених первинних документів відповідно до діючих положень й накопичуються показники в зведених регістрах, які призначені для об'єднання первинних документів й отримання узагальнених показників за галузями основного виробництва, видами допоміжних та обслуговуючих виробництв, а також за економічним змістом витрат виробництва - статтями виробничих витрат.

5.2.6. Групування даних про нараховану заробітну плату за кожним працівником відбувається в таких типових реєстрах і документах:

- Табель обліку робочого часу;

- Накопичувальна відомість обліку використання машино-тракторного парку;

- Накопичувальна відомість обліку вантажного автотранспорту;

- Наряд на відрядну роботу.

5.2.7. Узагальнюючим регістром, в якому відображується аналітичний облік розрахунків за заробітною платою (оплатою праці) з кожним працівником, є Розрахунково-платіжна відомість працівника (ф. N П-6, затверджена наказом Державного комітету статистики від 05.12.2008 N 489) або Книга обліку розрахунків з оплати праці.

Розрахунково-платіжні відомості складаються за окремими структурними підрозділами. У них записують усіх працівників підрозділу за категоріями із зазначенням прізвища, табельного номера, професії, посади, відпрацьованих днів (годин) та нарахованої основної і додаткової заробітної плати за її видами, суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, премії та інші нарахування відповідно до П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

У розділі "Утримано і виплачено" в окремих графах записують утримання у відповідності з чинним законодавством та видану із каси заробітну плату та інші утримання (за виконавчими листами, відшкодування витрат від браку продукції, неповернуті підзвітні суми тощо). Після цього визначають залишок на кінець місяця, який належить до видачі кожному працівникові.

Замість розрахунково-платіжних відомостей можна вести Книгу обліку розрахунків з оплати праці, в якій розрахунки записують як за кожний місяць окремо, так і за кілька місяців у двох варіантах. За першим варіантом після запису на першому аркуші прізвищ працівників залишають чистими стільки аркушів, на скільки місяців розрахована Книга. У цьому разі прізвища щомісяця не переписують і Книгу використовують як оборотну відомість. За другим варіантом після запису прізвища кожного працівника залишають стільки рядків, на скільки місяців розрахована Книга.

Для видачі з каси сум, що належать працюючим, на підставі записів у книзі складають Розрахунково-платіжну відомість (зведену) (ф. N П-7, затверджена наказом Державного комітету статистики від 05.12.2008 N 489).

5.2.8. На підставі первинних документів по обліку праці, накопичувальних відомостей, Журналу обліку робіт і витрат у ремонтній майстерні, Журналу обліку робіт і затрат щомісячно складається Зведена відомість N 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат. В цій відомості відображають кількість відпрацьованих людино-годин, суму нарахованої оплати праці та відрахувань від неї відповідно до діючого законодавства (до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань тощо) за об'єктами обліку, виробничими підрозділами та в цілому по підприємству.

Проти кожної суми нарахованої оплати праці зазначають кореспондуючий рахунок. Ця відомість є підставою для записів у звіти (N 5.5 с.-г., 5.6 с.-г., 5.7 с.-г., 5.8 с.-г., 5.9 с.-г.) та Відомість N 5.4 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

5.2.9. Аналогічно, але з оборотом по кредиту рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" підприємствами відповідно до діючого законодавства відображаються нарахування збору до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Зазначені відрахування належать до тих же об'єктів витрат, що й оплата праці, яка стала базою для їх нарахування з відображенням у Відомості N 5.4 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

5.2.10. Для контролю за використанням фонду оплати праці і станом розрахунків по оплаті праці з робітниками і службовцями складається Зведена відомість N 5.3 с.-г. за розрахунками з робітниками та службовцями. Ця відомість складається на підставі показників Розрахунково-платіжних відомостей працівників (ф. N П-6) за звітний місяць або Книги розрахунків з оплати праці. У Зведеній відомості N 5.3 с.-г. за розрахунками з робітниками та службовцями узагальнюються дані в цілому по підприємству: про суму нарахованої оплати праці за її видами, які включаються і не включаються до фонду оплати праці, суми оплати праці, виданої готівкою в поточному місяці, про розміри депонованої оплати праці, а також суми утримань по їх видах. По даним цієї відомості виписують чек на одержання грошей з поточного рахунку банку, а також для одержання даних для перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб, утриманого із заробітної плати робітників і службовців та інші утримання. По цій же відомості складають довідки про використання фонду оплати праці.

Підсумок нарахованої оплати праці по Зведеній відомості N 5.3 с.-г. за розрахунками з робітниками та службовцями звіряють з показниками Журналу-ордера N 5 Б с.-г. Суми виплат і утримань з оплати праці звіряють з Журналами-ордерами NN 1 с.-г., 3 А с.-г., 3 Б с.-г., 3 Г с.-г.

5.2.11. Для аналітичного обліку розрахунків по субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами" ведуть Книгу N 5.2 с.-г. обліку розрахунків за депонентами. Записи в книгу здійснюються на підставі складених касиром реєстрів невиданої заробітної плати в конкретному звітному періоді з посиланням на номер Розрахунково-платіжної відомості (зведеної) (ф. N П-7).

Виплата депонованих сум здійснюється за видатковими касовими ордерами, про що робиться відмітка в Книзі N 5.2 с.-г. обліку розрахунків за депонентами. Залишки невиплачених сум депонованої заробітної плати в Книзі обліку розрахунків з депонентами (ф. N 5.2 с.-г.) повинна відповідати залишку Головної книги субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

5.2.12. На субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога по тимчасовій непрацездатності.

5.2.13. Для обліку операцій по рахунках 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунки 651 "За пенсійним забезпеченням", 652 "За соціальним страхуванням", 653 "За страхуванням на випадок безробіття", 656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" призначені Журнал-ордер N 5 Б с.-г., Зведена відомість N 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат та Відомість N 5.4 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунках: 651 "За пенсійним забезпеченням", 652 "За соціальним страхуванням", 653 "За страхуванням на випадок безробіття", 656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань".

Кредитові обороти по кредиту рахунків 65 (субрахунки 651, 652, 653, 656), 66 із Журналу-ордеру 5 Б с.-г. переносять до Головної книги.

5.2.14. Підприємства здійснюють нарахування оплати відпусток з використанням резерву оплати відпусток, який створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпустки протягом звітного періоду. Резерв створюється шляхом щомісячного його нарахування за нормативом від фактичних витрат на оплату праці.

У бухгалтерському обліку нарахування резерву оплати відпусток відображається оборотом по кредиту субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" у кореспонденції з дебетом відповідних рахунків витрат, на які віднесена нарахована заробітна плата.

Для обліку операцій по рахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток", призначений Журнал-ордер N 7 с.-г. та Відомість N 7.3 с.-г. аналітичних даних по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Кредитові обороти по кредиту рахунку 47 із Журналу-ордеру N 7 с.-г. переносять до Головної книги.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5 6 7 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.