Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009

5.3. Облік виробництва

5.3.1. Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 30 "Біологічні активи". При веденні управлінського обліку у вітчизняних підприємств доцільно використовувати інтегровану систему рахунків управлінського обліку, оскільки саме її покладено в основу побудови Плану рахунків та фінансової звітності. Відповідно до цього прямі витрати обліковують на рахунку 23 "Виробництво", непрямі - на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", які періодично списуються на рахунок "Виробництво" і розподіляють за об'єктами обліку витрат. Невиробничі витрати накопичуються на рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", і до собівартості продукції не включаються, а відносяться на фінансові результати звітного періоду.

5.3.2. Залежно від розміру підприємства та за його вибором із загальної системи рахунків обирається один із варіантів:

- з використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами";

- з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності";

5.3.3. Для визначення складу та розмежування виробничих витрат за економічним змістом, місцем виникнення (центрами відповідальності), елементами, статтями обліку, суміжними періодами та відображення виготовленої продукції, наданих робіт чи послуг призначено рахунок 23 "Виробництво" з використанням субрахунків відповідно до розробленого та затвердженого керівником підприємства Робочого плану рахунків.

За дебетом рахунка 23 "Виробництво" в розрізі субрахунків за об'єктами обліку витрат відображуються прямі матеріальні витрати, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку; за кредитом - надходження продукції, виконані роботи та послуги.

За кредитом субрахунку 231 "Рослинництво", 232 "Тваринництво", сільськогосподарські підприємства згідно П(С)БО 30 "Біологічні активи" обліковують сільськогосподарську продукцію рослинництва, тваринництва та додаткові біологічні активи за її справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу в кореспонденції з дебетом рахунків: 21 "Поточні біологічні активи", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення", 99 "Надзвичайні витрати" - на суму витрат по посівах, що загинули від стихійного лиха.

Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.

Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінюють і відображують відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

Наприкінці року на суму перевищення фактичних доходів від первісного визнання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів (кредит субрахунків 231 "Рослинництво", 232 "Тваринництво") над витратами (дебет субрахунків 231 "Рослинництво", 232 "Тваринництво") кредитують субрахунок 710 "Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю").

Якщо витрати з виробництва сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів перевищують суму фактичних доходів від первісного визнання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів, то на суму перевищення дебетують субрахунок 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" і кредитують субрахунки 231 "Рослинництво" та 232 "Тваринництво".

5.3.4. Для узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві призначено рахунок 24 "Брак у виробництві", за дебетом якого відображають витрати через виявлений зовнішній і внутрішній брак. За кредитом рахунку 24 відображають суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та суму, що списується на витрати виробництва як втрати від браку, суми зменшення втрат від бракованої продукції (вартість відходів від бракованої продукції, вартість утримання з винуватців браку тощо).

5.3.5. На сільськогосподарських підприємствах деякі витрати здійснюють до початку виробничого процесу або вони відносяться до кількох виробничих циклів і не можуть бути віднесені повністю на собівартість продукції поточного року. Тому їх обліковують на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", на якому узагальнюється інформація про зроблені витрати у звітному році, що підлягають розподілу на об'єкти обліку витрат майбутніх звітних періодів.

За дебетом рахунку 39 відображується накопичення витрат майбутніх періодів у кореспонденції з кредитом рахунків: 13, 20, 22, 30, 31, 37, 47, 63, 64, 65, 66, 68, а за кредитом - їх списання (розподіл) і включення до складу витрат звітного періоду. При цьому дебетують рахунки 15, 23, 37 (84, 85 - при перегрупуванні), 91, 93, 94, 99.

5.3.6. Для обліку виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління окремими видами діяльності галузі сільського господарства (рослинництво, тваринництво, промислове виробництво), відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва призначено рахунок 91 "Загальновиробничі витрати".

За дебетом рахунку 91 відображаються суми визнаних витрат, а за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" за відповідним розподілом.

5.3.7. Для відображення загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства призначено рахунок 92 "Адміністративні витрати", за дебетом якого відображаються суми визнаних адміністративних витрат, а за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

5.3.8. Для обліку витрат, пов'язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг призначено рахунок 93 "Витрати на збут", за дебетом якого відображаються суми визнаних витрат на збут, а за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

5.3.9. Для обліку витрат виробництва використовують Журнал-ордер N 5 В с.-г. Журнал-ордер N 5 В с.-г. призначений для відображення кредитових оборотів щодо виходу продукції, робіт і послуг (списання для відповідних споживачів) з кредиту рахунків 23 "Виробництво" (за видами виробництв), 24 "Брак у виробництві", 39 "Витрати майбутніх періодів", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

5.3.10. Первинні документи, накопичувальні відомості, бухгалтерські довідки, Зведена відомість N 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат, Відомість N 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, або Відомість N 4.7 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за методом, передбаченим податковим законодавством, тощо, є підставою для заповнення Звітів (ф. N 5.5 с.-г., 5.6 с.-г., 5.7 с.-г., 5.8 с.-г., 5.9 с.-г.).

Для обліку основних виробництв (субрахунок 231 "Рослинництво", 232 "Тваринництво") передбачено ведення Звіту N 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництва; промислових, допоміжних виробництв, витрат на утримання та експлуатацію машин та обладнання (рахунок 23 "Виробництво") та інших виробництв - Звіту N 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв; загальновиробничих витрат - Звіту N 5.7 с.-г. про загальновиробничі витрати; адміністративних витрат - Звіту N 5.8 с.-г. про адміністративні витрати; витрат на збут - Звіту N 5.9 с.-г. про витрати на збут.

5.3.11. Звіти складаються за місяць і наростаючим підсумком з початку року в розрізі об'єктів аналітичного обліку по відповідним статтям витрат.

5.3.12. Показники Звітів N 5.5 с.-г., 5.6 с.-г. за кредитом аналітичних рахунків виробництв переносяться у Зведену відомість N 5.10 с.-г. до Журналу-ордеру N 5 В с.-г. в межах галузей виробництв та структурних підрозділів.

5.3.13. Підсумки Зведеної відомості N 5.10 с.-г. з деталізацією сум за синтетичними рахунками (субрахунками) переносять до Журналу-ордеру N 5 В с.-г.

5.4. Облік формування витрат діяльності

5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер N 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 "Собівартість реалізації", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", 98 "Податок на прибуток", 99 "Надзвичайні витрати".

5.4.2. Кредитовий оборот за рахунком 90 "Собівартість реалізації" в порядку його закриття відносять в дебет рахунку 79 "Фінансові результати" в Журналі-ордері N 5 Г с.-г. на підставі бухгалтерської довідки, складеної з використанням Відомості N 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів; Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів ф. N 6.5 с.-г. і Відомості N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунку 79 "Фінансові результати".

5.4.3. Дебетові обороти по субрахунках 901, 902, 903, 943 переносять у Зведені аналітичні дані про витрати (зворотна сторона Журналу-ордеру N 5 Г с.-г.) на підставі Відомості N 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів.

5.4.4. Кредитові обороти за рахунками 94, 95, 96, 97, 98, 99 переносять до Журналу-ордера N 5 Г с.-г. в порядку їх закриття в дебет рахунку 79 на підставі бухгалтерських довідок, що складаються з використанням Відомості N 5.12 с.-г. аналітичних даних про витрати по рахунках: 94, 95, 96, 97, 98, 99.

5.4.5. Дебетові обороти по субрахунках до рахунків 94, 95, 96, 97, 98, 99 переносять у Зведені аналітичні дані про витрати (зворотна сторона Журналу-ордеру N 5 Г с.-г.) щомісяця на підставі Відомості N 5.12 с.-г. аналітичних даних про витрати.

5.4.6. Відомість N 5.12 с.-г. аналітичних даних про витрати по рахунках: 94, 95, 96, 97, 98, 99 складається на підставі первинних документів за відповідними статтями щомісяця.

5.4.7. Кредитові обороти по рахунках витрат з Журналу-ордеру N 5 Г с.-г. переносять до Головної книги.

5.5. Облік формування доходів і результатів діяльності

5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 "Дохід". Визнані доходи в бухгалтерському обліку класифікують за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

5.5.2. Згідно з Планом рахунків процес реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг відображають на кількох балансових рахунках: 90 "Собівартість реалізації", 93 "Витрати на збут", 70 "Доходи від реалізації".

Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності призначені рахунки 71 "Інший операційний дохід". Для обліку доходів фінансової діяльності передбачено рахунки: 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи". Для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи". Облік доходів, які виникають у результаті надзвичайної діяльності, передбачено здійснювати на рахунку 75 "Надзвичайні доходи". Для обліку податку на прибуток застосовують рахунок 98 "Податок на прибуток".

5.5.3. Для обліку формування доходів і результатів діяльності використовують Журнал-ордер N 6 с.-г., де відображають операції за рахунками: 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 79 "Фінансові результати".

5.5.4. Записи в Журналі-ордері N 6 с.-г. роблять підсумком за місяць на підставі Відомості N 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів; Відомості N 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"; Відомості N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79.

5.5.5. Дані первинних документів узагальнюються в необхідному розрізі в "Реєстрі документів по реалізації готової продукції, біологічних активів (безготівкові розрахунки)" (ф. N 6.1 с.-г.); "Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)" (ф. N 6.2 с.-г); "Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації)" (ф. N 6.3 с.-г.) та "Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами)" (ф. N 6.3 а с.-г.). Підсумкові дані цих реєстрів за видами продукції і каналами реалізації переносять у Відомості N 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів, яка складається щомісяця.

5.5.6. Реєстр ф. N 6.1 с.-г використовують для накопичення даних з продажу окремих видів сільськогосподарської продукції, біологічних активів за каналами реалізації та для аналітичного обліку розрахунків із заготівельними та іншими організаціями й особами.

В реєстрах N 6.1 с.-г. в хронологічному порядку у відповідних графах (1 - 7) записують: назву покупця або замовника, дату складання і номер товарно-транспортної накладної, кількість відвантаженої продукції, біологічних активів тощо.

Вартість відправленої продукції (графа 6) за обліковими цінами розраховують в цілому за реєстром. В усіх документах підсумок щодо реалізації певного виду продукції узгоджують з даними матеріальних звітів.

У графах 8-19 (в розділі "Прийнято") записують номер приймальної квитанції, реєстру або іншого документа заготівельної організації (одержувача продукції, біологічних активів); прийняту кількість у натурі (а при продажу заготівельним організаціям - і залікову масу реалізованої сільськогосподарської продукції); виручку за цінами реалізації; суми надбавок, доплат, знижок; разом без податків; податок на додану вартість; акцизний збір; всього з кредиту субрахунку 701, кореспондуючі рахунки 36, 377, 372, 661 та ін.

5.5.7. Бухгалтерія господарства на підставі банківських та інших документів відмічає оплату кожної накладної або іншого супровідного документа, зазначивши шифр рахунку, на який зарахована виручка (графи 20-22).

5.5.8. Аналогічно заповнюють реєстр N 6.2 с.-г., який застосовують для обліку реалізації інших товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданих послуг за каналами реалізації (в рахунок оплати праці, інша реалізація).

5.5.9. Реєстр ф. N 6.3 с.-г. призначений для групування виручки від реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку. Цей реєстр призначений на місяць і складається на основі прибуткових касових ордерів і накладних внутрігосподарського призначення.

Реєстр ф. N 6.3 с.-г. заповнює касир. Після перевірки його головним бухгалтером він передається бухгалтеру, який веде облік реалізації.

У графах 1 - 3 Реєстру N 6.3 с.-г. вказують дату і номер прибуткового касового ордера і накладної. У графі 4 - прізвище, ім'я та по батькові одержувача продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. В графах 5 - 12 окремо для кожного виду реалізованої продукції, біологічних активів, робіт або послуг записують кількість і суму (виручку від реалізації) за цінами реалізації без податку на додану вартість і акцизного збору з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. в дебет рахунку 30 "Каса". У графі 13 підраховують підсумок, у графах 14 - 15 записують податок на додану вартість і акцизний збір, у графі 16 - загальну суму виручки від реалізації за готівку разом з податками на додану вартість і акцизним збором.

5.5.10. Вартість оплаченої за готівку продукції (біологічних активів, робіт, послуг), не одержану покупцем у звітному періоді, відображають у графі 17, а при її одержанні роблять відмітки в кожному документі (рядку) у графах 18 - 19. Для того, щоб виявити такі факти, в кінці місяця після складання реєстру N 6.3 с.-г. його узгоджують із реєстром N 6.3а с.-г., який веде бухгалтер з реалізації, та з матеріальним звітом. Реєстр N 6.3а с.-г. складають на підставі накладних внутрігосподарського призначення про відпуск продукції, (біологічних активів) зі складу чи надання послуг (в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, 23 та ін. за обліковими цінами).

5.5.11. В кінці місяця в Реєстрах N 6.3 с.-г. і N 6.3а с.-г. підраховуються підсумки з кожного виду реалізованої продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за місяць, які переносять у Відомість N 6.4 с.-г.

5.5.12. Відомість N 6.4 с.-г. передбачає ведення протягом місяця аналітичного обліку реалізації за кількістю і вартістю окремих видів реалізованої продукції, біологічних активів, виконаних робіт і наданих послуг на сторону, а також за напрямками реалізації. На окремих сторінках відомості ведуть облік реалізації продукції рослинництва, тваринництва і т.д. Підсумки підраховують по кожній галузі окремо і в цілому по сільськогосподарському підприємству.

5.5.13. У графі 11 відомості N 6.4 с.-г. показують облікову вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, додаткових біологічних активів, поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва, виробничих запасів, робіт і послуг.

5.5.14. У розділі "Прийнято до оплати" відомості N 6.4 с.-г. (графи 12 - 22) відображають обороти з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. в дебет рахунків: 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити покупці і замовники, в тому числі продукції і біологічних активів, прийнятих у населення; 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - на суму нарахованої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), працівникам (покупцям), оплата готівкою якої була здійснена в попередньому звітному місяці; на суму виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), яку повинні заплатити інші дебітори; 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - на суму виручки від реалізації, віднесеної в підзвіт матеріально відповідальної особи; 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" на суму надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг); 661 "Розрахунки за заробітною платою" на вартість продукції (робіт, послуг), виданої працівникам підприємства в рахунок оплати праці.

Показники цього розділу заповнюють на підставі первинних документів або реєстрів N 6.1 с.-г., N 6.2 с.-г., N 6.3 с.-г.

Обороти за місяць за кількістю і вартістю реалізованої продукції, біологічних активів відображають за напрямками реалізації, а саме: в графах 12 - 13 - реалізовану продукцію заготівельним організаціям у натуральній і заліковій масі; у графі 19 - виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) за цінами реалізації без суми податку на додану вартість і акцизного збору; у графах 20 і 21 - відповідно суму податку на додану вартість і акцизний збір; у графі 22 - кредитові обороти за субрахунками 701, 702, 703, 712 та ін. разом з зазначеними податками.

За даними графи 20 "ПДВ" розраховують загальну суму податку на додану вартість, яку відображають по дебету рахунків 70 та 71 і кредиту субрахунку 641 в Журналі-ордері N 3 Г с.-г. і Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом N 3.5 с.-г. Аналогічно за даними графи 21 "Акцизний збір" відображають суму акцизного збору.

5.5.15. Систематизація та накопичення витрат, пов'язаних з реалізацією продукції, за звітний період проводиться у Звіті про витрати на збут (ф. N 5.9 с.-г.), які на підставі бухгалтерської довідки в кінці звітного періоду списуються з кредиту рахунку 93 "Витрати на збут" в дебет рахунку 79 "Фінансові результати" і відображаються у Відомості N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.

5.5.16. Для накопичення інформації на протязі звітного періоду про собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та дохід від реалізації призначена Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N 6.5 с.-г.). В графах 3 та 4 відображається кількість та облікова вартість реалізованої продукції (дебет субрахунків 901, 902, 903, 943). В графах 5 - 21 накопичується та систематизується інформація за напрямами реалізації (продаж заготівельним організаціям, видача в рахунок розрахунків за земельні і майнові паї, оплати праці, за готівку та інша реалізація) про кількість та реалізаційну вартість (кредит субрахунків 701, 702, 703, 712) без ПДВ.

Записи в Книгу аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N 6.5 с.-г.) здійснюють щомісяця на підставі Відомості N 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів.

5.5.17. Для здійснення контролю за накопиченою інформацією в Книзі аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N 6.5 с.-г.) додатково складається Оборотна відомість N 6.8 с.-г. по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. В ній передбачається окремий рядок для кожного виду реалізованої продукції, поточних біологічних активів, матеріалів, робіт і послуг, в якому на протязі року за кожний місяць по дебету рахунків 901, 902, 903, 943 відображається собівартість реалізованих матеріальних цінностей, а по кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 - виручка від реалізації цих матеріальних цінностей за реалізаційними цінами. Дані за кожний місяць повинні бути співставними з даними граф 3 та 4, 22 та 23 Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (ф. N 6.5 с.-г.).

5.5.18. Синтетичний облік реалізації сільськогосподарської продукції, виконаних робіт і наданих послуг ведуть в Журналі-ордері N 6 с.-г. В ньому відображають підсумками за місяць обороти з кредиту рахунків 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 у кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.

5.5.19. Записи в Журнал-ордер N 6 с.-г. з кредиту рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" здійснюють на підставі Відомості N 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". У Відомості N 6.6 с.-г. наводиться перелік всіх покупців і замовників за звітний період або заборгованість за попередні періоди. За кожним з них показуються залишки на початок і кінець місяця і обороти за дебетом і кредитом за звітний період. Заповнюється відомість на підставі реєстрів N 6.1 с.-г., N 6.2 с.-г., первинних документів та аркушів-розшифровок.

Кредитові обороти по рахунку 70 в дебет рахунків 36, 37, 30, 66 та ін. переносять до Журналу-ордеру N 6 с.-г. на підставі Відомості N 6.4 с.-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів. Кредитові обороти по субрахунках 701, 702, 703, 712 переносять у Зведені аналітичні дані про доходи (зворотна сторона Журналу-ордеру N 6 с.-г.) також на підставі Відомості N 6.4 с.-г.

Кредитові обороти за рахунками 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", переносять до Журналу-ордера N 6 с.-г. в дебет відповідних рахунків на підставі Відомості N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79. Кредитові обороти по субрахунках до рахунків 71, 72, 73, 74, 75, переносять у Зведені аналітичні дані про доходи (зворотна сторона Журналу-ордеру N 6 с.-г.) також на підставі Відомості N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи.

Кредитові обороти за рахунком 79 "Фінансові результати" переносять до Журналу-ордера N 6 с.-г. в порядку закриття рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 на підставі бухгалтерських довідок, складених з використанням Книги аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів ф. N 6.5 с.-г. та Відомості N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75.

5.5.20. Відомість N 6.7 с.-г. аналітичних даних про доходи складають на підставі первинних документів за відповідними статтями щомісяця.

6. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань

6.1. Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Власний капітал поділяється на: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

На формування активів підприємств впливає наявність джерел забезпечення наступних витрат і платежів, які за своєю функцією тотожні функціям власного капіталу.

6.2. Для обліку власного капіталу передбачені рахунки 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал".

Для обліку забезпечення зобов'язань призначені рахунки: 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

6.3. Синтетичний облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань ведеться в Журналі-ордері N 7 с.-г. В цьому журналі-ордері передбачено окремі розділи для кожного синтетичного рахунку, де відображаються кредитові обороти в кореспонденції з дебетом відповідних кореспондуючих рахунків.

Окрім того, за кожним рахунком обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань ведуться аналітичні дані із зазначенням: статті аналітичного обліку, оборотів по дебету і кредиту за звітний період і з початку року.

6.4. Для обліку додаткового капіталу призначено Відомість N 7.1 с.-г. аналітичних даних по рахунку 42 "Додатковий капітал".

6.5. В Журналі-ордері N 7 с.-г. кредит рахунку 42 вступає в кореспонденцію з дебетом рахунків: 30 "Каса"; 31 "Рахунки в банках", 46 "Неоплачений капітал" - на суму збільшення емісійного доходу; 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 20 "Виробничі запаси" - на суму вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний капітал; 10, 11, 20 - на суму дооцінки активів; 10, 11, 12 - на суму безоплатно одержаних необоротних активів.

6.6. Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку на виплати власникам нарахованих дивідендів, спрямування прибутку до статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу, інше використання прибутку ведеться в Відомості N 7.2 с.-г. аналітичних даних по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Інформація про використання прибутку узагальнюється за звітний місяць та усього з початку року.

6.7. В сільськогосподарських підприємствах джерелами фінансування майбутніх витрат і платежів можуть виступати: резерв на сплату відпусток працівникам, на покриття виробничих витрат з підготовки робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва та цільове фінансування та цільові надходження на різні заходи.

6.8. Для узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів) призначено рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів". За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.

6.9. У Відомості N 7.3 с.-г. аналітичних даних по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" знаходять відображення забезпечення виплат відпусток (субрахунок 471); додаткове пенсійне забезпечення (субрахунок 472); забезпечення гарантійних зобов'язань (субрахунок 473); забезпечення інших витрат і платежів: забезпечення наступних витрат на реструктуризацію, забезпечення витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо (субрахунок 474); забезпечення матеріального заохочення (субрахунок 477), забезпечення відновлення земельних ділянок (субрахунок 478).

6.10. На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

6.11. На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

6.12. На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

6.13. На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

6.14. За кредитом субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення" відображається нарахування забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії тощо в кореспонденції з дебетом рахунків: 23, 91, 92, 93, 94 тощо.

Сума нарахованої працівникам нагороди, допомоги, премії тощо відображається за дебетом субрахунку 477 та кредитом рахунків: 66, 65.

6.15. За кредитом субрахунку 478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок" відображається створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель) у кореспонденції з дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції". За дебетом субрахунку 478 відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об'єкта основних засобів, рекультивації порушених земель в кореспонденції з кредитом рахунків: 13, 20, 22, 65. 66.

6.16. Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

Усього по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" підраховуються дані за дебетом і кредитом за звітний місяць і з початку року.

6.17. Для обліку по інших рахунках власного капіталу призначено Відомість N 7.4 с.-г. аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу: 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 43 "Резервний капітал", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал".

6.18. Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників (учасників) фіксується в засновницьких документах підприємства. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення обов'язково реєструється в Державному реєстрі господарських одиниць. Сума статутного капіталу за балансом підприємства та сума, зареєстрована в Державному реєстрі, повинні бути тотожними.

6.19. Статутний капітал акціонерного товариства складається з коштів, внесених акціонерами (учасниками). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи. Водночас сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, частка кожного в якому визначається вартістю належних йому акцій.

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства в державному реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності і закінчується днем вибуття підприємства з державного реєстру (внаслідок припинення діяльності, банкрутства тощо).

6.20. Майно кооперативу відповідно до Господарського Кодексу України поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків коштами та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом. Відповідно на рахунку 41 "Пайовий капітал" виділяється два субрахунки 411 "Неподільний капітал" та 412 "Пайовий капітал".

У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання майнового паю натурою, грошима або цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Термін та інші умови одержання паю встановлюються статутом кооперативу. У разі виділення паю грошима, цю операцію відображають на дебеті рахунка 41 "Пайовий капітал" та кредиті рахунків 30 "Каса" чи 31 "Рахунки у банках". При виділенні паю члену кооперативу у натурі цю операцію відображають на дебеті рахунка 41 "Пайовий капітал" та кредиті рахунка 67 "Розрахунки з учасниками", на дебеті якого відображають виділення конкретних об'єктів.

6.21. Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання у Відомості N 7.4 с.-г.

6.22. На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв) у Відомості N 7.4 с.-г.

6.23. Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства у Відомості N 7.4 с.-г.

6.24. Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення, застосовується рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

До таких заходів в сільськогосподарських підприємствах належать: державна підтримка сільського господарства для виробництва продукції рослинництва у розрізі культур, для розвитку тваринництва за велику рогату худобу, за свиней, за птицю всіх видів, за молоко тощо. Саме за цими напрямками необхідно вести Відомість N 7.5 с.-г. аналітичних даних по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

При отриманні коштів цільового фінансування і цільових надходжень кредитується рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і дебетуються рахунки: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" та інші. За дебетом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом рахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності" та 69 "Доходи майбутніх періодів", а також повернення невикористаних сум.

6.25. Кредитові обороти по рахунках: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 в кінці місяця переносять з Журналу-ордера N 7 с.-г. в Головну книгу, а обороти з дебету зазначених рахунків будуть відображені на підставі інших журналів-ордерів.

Залишки на кінець місяця за відповідними рахунками Головної книги та Журналу-ордера N 7 с.-г. повинні бути тотожними.

7. Облік поточних біологічних активів

7.1. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологічні активи тваринництва, які представлені тваринами на вирощуванні та відгодівлі; і рослинництва, до яких відносяться сільськогосподарські культури, які використовуються у виробництві менше одного року або операційного циклу.

7.2. Поточні біологічні активи поділяються на наступні групи:

- поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю (субрахунок 211);

- поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю (субрахунок 212);

- поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю (субрахунок 213).

7.3. Об'єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів рослинництва є види сільськогосподарських рослин (озимі зернові, з них озима пшениця; ярові зернові, з них ячмінь, горох; технічні культури: соняшник, цукровий буряк тощо) або однорідні групи, які складаються з окремих підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі зернові) чи окремі культури (пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно, соняшник, цукровий буряк, картопля тощо).

7.4. Незавершене виробництво в рослинництві є об'єктом обліку по рахунку 23 "Рослинництво". Якщо Комісією з експертної оцінки було визначено справедливу вартість рослин на певному полі, площі, вони починають обліковуватись як поточні біологічні активи рослинництва, оцінені за справедливою вартістю. Підставою для оприбуткування є Акт на оприбуткування поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (ф. N ПБАСГ-1, наказ Мінагрополітики від 21.02.2008 N 73), та складається наступна кореспонденція рахунків: дебет 211 "Поточні біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю" кредит 231 "Рослинництво".

7.5. Придбання поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на підставі Акта приймання-передачі та складається наступна кореспонденція рахунків: дебет 211 "Поточні біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю" кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", дебет 641 "Розрахунки за податками" кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" на суму податку на додану вартість.

7.6. На момент початку збирання врожаю такі біологічні активи списуються з балансу з віднесенням їх вартості на витрати виробництва. Підставою для списання є Акт на списання поточних біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю (ф. N ПБАСГ-2, наказ Мінагрополітики від 21.02.2008 N 73), та складається наступна кореспонденція рахунків: дебет 231 "Рослинництво" кредит 211 "Поточні біологічні активи, які оцінені за справедливою вартістю".

7.7. Об'єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва можуть бути види тварин (молодняк ВРХ на вирощуванні, молодняк свиней на вирощуванні, молодняк овець на вирощуванні, молодняк кіз на вирощуванні, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі. Також об'єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів є сім'ї бджіл тощо) або однорідні групи біологічних активів (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі), які складаються з певних статево-вікових (технологічних) груп тощо. У складі поточних біологічних активів відображаються тварини, передані громадянам на вирощування за договорами і прийняті від населення для реалізації.

7.8. Для систематизації показників первинних документів на фермах по надходженню і вибуттю тварин ведуть Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі. Книга є підставою для складання щомісячного Звіту про рух тварин і птиці на фермі, де відображають наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття (голів та живої маси) за видами по кожній обліковій групі. Разом з первинними документами Звіт про рух тварин і птиці на фермі передається в бухгалтерію. Після перевірки звітів здійснюють оцінку по надходженню та вибуттю тварин і птиці, звірів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада, тварин, прийнятих від населення для реалізації згідно П(С)БО 9 "Запаси", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 30 "Біологічні активи" і відображають записи по каналах надходження та вибуття за кореспондуючими рахунками в Журналі-ордері N 8 с.-г. по рахунку 21 "Поточні біологічні активи" та Відомості N 8.2 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва.

7.9. В Журналі-ордері N 8 с.-г. та Відомості N 8.2 с.-г. накопичують в розрізі ферм дані про наявність та рух за каналами надходження і вибуття поголів'я за місяць та наростаючим підсумком з початку року по видах тварин за обліковими групами.

7.10. У Відомості N 8.2 с.-г. ведуть також аналітичний облік поголів'я худоби, що прийнята від населення для реалізації. Облік ведеться за видами худоби. Підсумкові дані з кредиту субрахунків 212 і 213 в розрізі кореспондуючих рахунків переносяться до Журналу-ордеру N 8 с.-г. з подальшим рознесенням у Головній книзі.

7.11. Аналітичний облік поточних біологічних активів рослинництва ведеться в Відомості N 8.1 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва. В цій відомості відображаються зміни, пов'язані з надходженням або вибуттям поточних біологічних активів рослинництва за дебетом і кредитом субрахунку 211. Оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва здійснюється на дату складання Балансу, а їх списання - на момент збирання врожаю. Підсумкові обороти за Відомістю N 8.1 с.-г. по кредиту субрахунку 211 в кореспонденції з дебетом кореспондуючих субрахунків переносять до Журналу-ордеру N 8 с.-г. для подальшого рознесення до Головної книги.

8. Позабалансовий облік

8.1. Аналітичний облік в розрізі об'єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. N 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року (до граф 1 - 6). За простою системою позиційним способом заносяться дані до граф 1 - 6 - про надходження (одержання, надання тощо), до граф 7 - 12 - про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, устаткування, прийняте для монтажу, матеріали, прийняті для переробки, товари, прийняті на комісію, списана дебіторська заборгованість, невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей та ін.). На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11. При необхідності Відомість позабалансового обліку ф. N 9 с.-г. продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи  

 
 
В. М. Гаврилюк 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.